ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

История на България 18 – началото на 21 век

История на България 18 – началото на 21 век

 1. Кога започва Българското Възраждане?
  б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)
   а) след откриването на Америка (ХV век)
   г) в края на ХVІІІ век
   в) в началото на ХVІІІ век
 2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?
  а) Стопанското оживление в българските земи променя
  живота на българите.
   г) Голяма част от българите живеят в села и по-малки градове
  и съхраняват традициите и обичаите.
   б) В големите градове започва процес на модернизация на
  начина на живот.
   в) Духовното пробуждане на балканските народи настъпва
  най-рано сред българите.
 3. Кое от понятията отразява промените в селското
  стопанство на българите през Възраждането?
  в) манифактура
   а) еснаф
   б) чифлик
   г) панаир
 4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския
  манастир през 1762 г. ?
  а) “Житие и страдание на грешния Софроний”
   в) “Стематография”
   б) “Неделник”
   г) “История славянобългарска”
 5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
  г) културните контакти и нововъведения в ежедневието
   в) изпращането на българи да завършат образованието си в
  Европа
   б) нарастващите търговски контакти с европейските държави
   а) чуждата османска политическа власт
 6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?
  а) 1835 г. – открито е първото взаимно училище в Габрово
   г) 1870 г. – създава се Българската екзархия
   б) 1824 г. – издаден „Буквар с различни поучения” („Рибен
  буквар”)
   в) 1862 г. – избухва Априлското въстание
 7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското
  светско образование, е на снимката?  в) Софроний Врачански
   г) д-р Петър Берон
   б) Васил Априлов
   а) Найден Геров
 8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
  г) Захарий Зограф
   в) Неофит Бозвели
   а) Добри Желязков
   б) Филип Тотю
 9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл?

  „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”
  б) равноправие между хората
   а) освобождение чрез революция
   в) републиканско управление
   г) създаване на мрежа от тайни комитети
 10. За коя историческа личност се отнася текстът?

  Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.
  а) Васил Левски
   б) Любен Каравелов
   г) Христо Ботев
   в) Георги Раковски
 11. Кой е войвода на „Хвърковатата чета” по време на Априлското въстание?

  а) Иларион Драгостинов
   в) Стефан Стамболов
   г) Панайот Волов
   б) Георги Бенковски
 12. Какви са Васил Друмев и Добри Войников?
  а) автори на първите български театрални пиеси
   г) издатели на вестници и списания.
   б) изявени възрожденски поети
   в) първите българи, открили книжарници и издателства
 13. Коя от следните идеи принадлежи на Георги
  Раковски?
  в) освобождение на българите чрез създаване на БРЦК в
  Букурещ
   а) освобождение на българите чрез въстание, подпомогнато
  от боен отряд (легия)
   б) освобождение на българите чрез въстание, подготвено от
  Вътрешна революционна организация
   г) подготовка на българите в 4 революционни окръга за
  въстание
 14. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?
  в) Ден на св.св. Кирил и Методий
   г) Ден на Освобождението
   а) Ден на храбростта
   б) Ден на Българската армия
 15. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

  „Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”
  в) 3.03 1878 г.
   б) 6.09.1885 г.
   а) 20.04 1876 г.
   г) 9.09.1944 г.
 16. Кое е общото в управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов?
  б) ограничават свободата на печата и дейността на
  опозицията
   а) провеждат политика на стопанска и културна модернизация
   в) възстановяват дипломатическите отношения с Русия
   г) постигат официалното признаване на княз Фердинанд за
  държавен глава
 17. В коя група събитията са подредени хронологично?
  а) Илинденско – Преображенско въстание, Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни
   б) Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни, Илинденско – Преображенско въстание
   в) Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни,
  Кресненско-Разложко въстание
   г) Кресненско-Разложко въстание, Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни
 18. С кое историческо събитие се свързва датата 22
  септември 1908 г.?
  в) провъзгласяването на Независимостта
   а) обявяването на България за република
   г) създаването на Балканския съюз
   б) подписването на Търновската конституция
 19. Какви са последиците за България от Първата
  световна война?
  г) Претърпява втора национална катастрофа.
   а) Превръща се в най-голямата държава на Балканския полуостров.
   в) Решава въпроса за българите в Северна Добруджа.
   б) Присъединява всички българи извън пределите на държавата.
 20. Защо на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да се откаже от трона и да напусне завинаги България?
  г) така настояват Русия, Франция и Англия
   б) върху него е оказан натиск от съседните балкански държави
   а) изтича срокът, за който е избран на българския престол
   в) поема отговорността за участието на България в Първата
  световна война
 21. Кога се включва България във Втората световна
  война?
  г) на 24 юни 1941 г. като обявява война на Съветския съюз
   в) на 1 март 1941 г. като се присъединява към Тристранния
  пакт
   б) на 7 септември 1940 г. и подкрепя Франция и Великобритания
   а) на 1 септември 1939 г. и става съюзник на Германия
 22. От кои държави България внася най-много стоки през 1911 г. според графиката?  а) Австро-Унгария, Германия, Англия
   г) Турция, Франция и Германия
   б) Турция, Англия и Германия
   в) Англия, Гърция и Франция
 23. С коя дума трябва да се допълни изречението?

  Превръщането на промишлени предприятия от частни в държавни чрез отнемане от собствениците със или без заплащане на обезщетение се нарича................................
  а) колективизация
   г) модернизация
   б) национализация
   в) приватизация
 24. Кой от изброените творци е писател?
  б) Йордан Радичков
   а) Светлин Русев
   г) Владимир Димитров-Майстора
   в) Николай Гяуров
 25. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?
  б) Конституционният съд
   а) Народното събрание
   г) Президентството
   в) Министерският съвет

 

История на България 18 – началото на 21 век

 1. Кога започва Българското Възраждане?
  б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)
   а) след откриването на Америка (ХV век)
   г) в края на ХVІІІ век
   в) в началото на ХVІІІ век
 2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?
  а) Стопанското оживление в българските земи променя
  живота на българите.
   г) Голяма част от българите живеят в села и по-малки градове
  и съхраняват традициите и обичаите.
   б) В големите градове започва процес на модернизация на
  начина на живот.
   в) Духовното пробуждане на балканските народи настъпва
  най-рано сред българите.
 3. Кое от понятията отразява промените в селското
  стопанство на българите през Възраждането?
  в) манифактура
   а) еснаф
   б) чифлик
   г) панаир
 4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския
  манастир през 1762 г. ?
  а) “Житие и страдание на грешния Софроний”
   в) “Стематография”
   б) “Неделник”
   г) “История славянобългарска”
 5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
  г) културните контакти и нововъведения в ежедневието
   в) изпращането на българи да завършат образованието си в
  Европа
   б) нарастващите търговски контакти с европейските държави
   а) чуждата османска политическа власт
 6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?
  а) 1835 г. – открито е първото взаимно училище в Габрово
   г) 1870 г. – създава се Българската екзархия
   б) 1824 г. – издаден „Буквар с различни поучения” („Рибен
  буквар”)
   в) 1862 г. – избухва Априлското въстание
 7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското
  светско образование, е на снимката?
  в) Софроний Врачански
   г) д-р Петър Берон
   б) Васил Априлов
   а) Найден Геров
 8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
  г) Захарий Зограф
   в) Неофит Бозвели
   а) Добри Желязков
   б) Филип Тотю
 9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл?

  „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”
  б) равноправие между хората
   а) освобождение чрез революция
   в) републиканско управление
   г) създаване на мрежа от тайни комитети
 10. За коя историческа личност се отнася текстът?

  Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.
  а) Васил Левски
   б) Любен Каравелов
   г) Христо Ботев
   в) Георги Раковски
 11. Кой е войвода на „Хвърковатата чета” по време на Априлското въстание?

  а) Иларион Драгостинов
   в) Стефан Стамболов
   г) Панайот Волов
   б) Георги Бенковски
 12. Какви са Васил Друмев и Добри Войников?
  а) автори на първите български театрални пиеси
   г) издатели на вестници и списания.
   б) изявени възрожденски поети
   в) първите българи, открили книжарници и издателства
 13. Коя от следните идеи принадлежи на Георги
  Раковски?
  в) освобождение на българите чрез създаване на БРЦК в
  Букурещ
   а) освобождение на българите чрез въстание, подпомогнато
  от боен отряд (легия)
   б) освобождение на българите чрез въстание, подготвено от
  Вътрешна революционна организация
   г) подготовка на българите в 4 революционни окръга за
  въстание
 14. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?
  в) Ден на св.св. Кирил и Методий
   г) Ден на Освобождението
   а) Ден на храбростта
   б) Ден на Българската армия
 15. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

  „Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”
  в) 3.03 1878 г.
   б) 6.09.1885 г.
   а) 20.04 1876 г.
   г) 9.09.1944 г.
 16. Кое е общото в управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов?
  б) ограничават свободата на печата и дейността на
  опозицията
   а) провеждат политика на стопанска и културна модернизация
   в) възстановяват дипломатическите отношения с Русия
   г) постигат официалното признаване на княз Фердинанд за
  държавен глава
 17. В коя група събитията са подредени хронологично?
  а) Илинденско – Преображенско въстание, Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни
   б) Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни, Илинденско – Преображенско въстание
   в) Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни,
  Кресненско-Разложко въстание
   г) Кресненско-Разложко въстание, Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни
 18. С кое историческо събитие се свързва датата 22
  септември 1908 г.?
  в) провъзгласяването на Независимостта
   а) обявяването на България за република
   г) създаването на Балканския съюз
   б) подписването на Търновската конституция
 19. Какви са последиците за България от Първата
  световна война?
  г) Претърпява втора национална катастрофа.
   а) Превръща се в най-голямата държава на Балканския полуостров.
   в) Решава въпроса за българите в Северна Добруджа.
   б) Присъединява всички българи извън пределите на държавата.
 20. Защо на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да се откаже от трона и да напусне завинаги България?
  г) така настояват Русия, Франция и Англия
   б) върху него е оказан натиск от съседните балкански държави
   а) изтича срокът, за който е избран на българския престол
   в) поема отговорността за участието на България в Първата
  световна война
 21. Кога се включва България във Втората световна
  война?
  г) на 24 юни 1941 г. като обявява война на Съветския съюз
   в) на 1 март 1941 г. като се присъединява към Тристранния
  пакт
   б) на 7 септември 1940 г. и подкрепя Франция и Великобритания
   а) на 1 септември 1939 г. и става съюзник на Германия
 22. От кои държави България внася най-много стоки през 1911 г. според графиката?
  а) Австро-Унгария, Германия, Англия
   г) Турция, Франция и Германия
   б) Турция, Англия и Германия
   в) Англия, Гърция и Франция
 23. С коя дума трябва да се допълни изречението?

  Превръщането на промишлени предприятия от частни в държавни чрез отнемане от собствениците със или без заплащане на обезщетение се нарича................................
  а) колективизация
   г) модернизация
   б) национализация
   в) приватизация
 24. Кой от изброените творци е писател?
  б) Йордан Радичков
   а) Светлин Русев
   г) Владимир Димитров-Майстора
   в) Николай Гяуров
 25. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?
  б) Конституционният съд
   а) Народното събрание
   г) Президентството
   в) Министерският съвет