ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Материална база

Училището в наши дни разполага с добре благоустроена двуетажна сграда със 7 класни стаи и кабинети, добре оборудван компютърен кабинет и физкултурен салон. Обогатена е материално – техническата база.

От 2021 г. по проект " Подрепа за приобщаващо образование" бе създаден кабинет за приобщаващо образовиние, който да се провежда обща и допълнителна подкрепа на ученици със СОП, ученици в риск и изявени дарби.