ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Проект „Образование за културно многообразие”, Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-C01

 • ОУ "Отец Паисий" с. Огняново стартира проект с наименование "Равен шанс за развитие", финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ / БС33.20-2-022/22.10.2021 г. Проектът стартира 01.10.2021 и е с продължителност 12 месеца.

 

 • ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в усло-вията на кризи“ Бенефициент - Министерство на образованието и науката НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

 

 • Проект - BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ от Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

 

 • Проект BG051PO001-4.1.05-0202 “Училище на успеха”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема-„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“./12.03. 2013 г.-11.03.2014 г./

 

 • Проект BG051PO001-4.2.05 “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти /УСПЕХ/“ ,финансиран от Оперативна про-грама „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския  социален фонд на Европейския съюз/ м.11.2013 г.-м.06.2014 г.; м.11.2014 г.- м.06.2015 г./

 

 • Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 “Развиване на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфичните знания,умения и компетентности (Твоят час) “,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейски  структурни и инвестиционни фондове  на Европейския съюз /м.11.2016 г.-м.06.2017 г./

 

През учебната 2017-2018 г. в ОУ”Отец Паисий”продължава работата по Проект „Твоят час”

          

Извънкласни дейности за занимания по интереси

 1. „Магията на приказките” І кл.-ръководител Стоилка Маркова
 2. „Играем, творим и се забавляваме” ІІ кл.- ръководител Янка Добрева
 3. „Уча и се забавлявам в интернет” V кл. .- ръководител Цеца Стоянова
 4. „Професионално ориентиране” VІІ кл.- ръководител Мариана Манева

 

Целите на заниманията са разнообразни — възможност за себеизразяване, формиране на естетически вкус и творческо мислене,креативност, гражданско самосъзнание и отговорност и др.

 

Групите   работят по установен график и програми.

 

Извънкласни дейности за преодоляване обучителни затруднения

 

По първото направление са сформирани  пет групи за допълнителни занимания:

 1. „Математика - лесна и интересна” ІІ кл.- ръководител Георги Георгиев
 2. „Математика - лесна и интересна” ІІІ кл.- ръководител Георги Георгиев
 3. „Българският език - приятен и интересен” ІV кл.- ръководител Лина Георгиева
 4. „Математика - лесна и интересна” VІ кл.- ръководител Елена Дичева
 5. „Родният език-лесен и интересен”   VІІ кл.- ръководител Александър Йотов

 

   Целта на допълнителните занимания са натрупване на необходимите знания и умения за преодоляване на затрудненията по определени предмети, повишаване на резултатите и функционалната грамотност на учениците.

 Учебна 2019-2020 г.

 

 Учебна 2020-2021 г.

Проект "Образование за културно многообразие", Договор № BG05M2OP001-3.017-0027-С01- период на изпълнение - 17.12.2020 г. - 17.06.2023 г.

 

Прикачени документи

Reziume.docx
Final_Plakat.jpg