ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Мисия и визия

       ВИЗИЯ

 

 1. ОУ „Отец Паисий”с.Огняново, ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на образователна степен:

1.1. начален етап: 1. – 4. клас;

1.2. прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура;

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. При работата с учениците училището ще основава  дейността си на:
 • принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
 • принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

      4. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

      5. При необходимост ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

      6. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

      7.С цел да отговорим на изискванията за осигуряване на подкрепа за личностно развитие ще създадем подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на учениците в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.  

 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

 1. Обхват на всички ученици до 16 годишна възраст, подлежащи на задължително обучение.
 2. Създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната дейност, като приоритетно се работи върху:
 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
 • Усвояване на книжовния български език, като залог за успех по всички учебни дисциплини.
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни ключови компетентности по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Повишаване на резултатите по НВО

      3. Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование съгласно ДОС.

 1.  Повишаване квалификацията на педагогическите кадри в училището;
 2. Активиране работата на Обществения съвет

   

      ПРИОРИТЕТИ:

 

 1. Издигане качеството на обучението по български език
 2. Издигане качеството на обучението по всеки изучаван предмет.
 3. Акцентиране върху подготовката по предмети за успешно полагане на НВО.

      4.. Прозрачност и откритост в действията на ръководството.

 1. Непосредствен, разумен компетентен контрол върху правата и задължения на педагогическия, административен и помощен персонал в училището.

      6.Взаимодействие с бизнес средите и културните институции, дейността на, които да бъде насочено към подобряване и обогатяване  на МТБ, в училище и разнообразяване на възпитателните дейности.

 1. Привличане и задържане на застрашените ученици, подлежащи на задължително обучение.
 2. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и частни фирми и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности.
 3. Пълноценно и ефективно използване на ресурсите-материални, финансови и трудови.
 4. Разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучение.