ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

ПЛАН - ПРИЕМ за 2024-2025 г.

ОСНОВНО   УЧИЛИЩЕ  “ ОТЕЦ  ПАИСИЙ “

СЕЛО  ОГНЯНОВО, ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

с. Огняново, ул.”Васил Левски” № 69, тел.:  0888 608 648, 0885 772 172 

Email: 1302185@edu.mon.bg

 

З А П О В Е Д

 585 / 01.03.2024 г.

 

На основание чл.258,ал.1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО , чл. 41 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ДОС за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на ДГ, училища и ЦПЛР и съобразно информационната система и стратегия на община Пазарджик, Протокол №  3 / 29.02.2024 г. на Педагогическия съвет и след съгласуване с Обществения съвет

 

 О П Р Е Д Е Л Я М

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧ. 2024-2025 Г.

 

  1. Осъществяване на задължително училищно образование:
  1. Прием в първи клас

1.1.Брой паралелки – 1

1.2.Брой ученици – до 22

  1. Прием в пети клас

2.1.Брой паралелки – 1

2.2.Брой ученици – до 26

 Прием в целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/

Брой  групи -

3.1. I - II клас - 1 

Брой ученици - до 25

3.2. III - IV  клас - 

Брой ученици - до 25 

  • Правила за прием на учениците в първи клас:

1.График на дейностите

1.1.Обхождане на родителите на ученици подлежащи на задължително обучение и запознаването им с условията и редът за записване в първи клас  от 01.03.2024 год. до 30.04.2024 год. от г-н Георги Георгиев – ст. учител в начален етап.

1.2.Подаване на документи за  прием в I клас - първо  класиране

Срок за представяне на документите : от 31.05.2024 г. до 05.06.2024 г. вкл.

1.3.Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици на 11.06.2024 г.

1.4.Записване на приетите на първо класиране ученици в първи клас от 12.06.2024 г. до 14.06.2024 год. вкл. с оригинала на удостоверението за завършено задължително предучилищно образование, завършено  в ДГ или училище.

1.5.Обявяване на свободните места за второ класиране  на 17.06.2024 год. До 16.30 часа.

1.6. Подаване на заявление за участие във второ класиране  от 18.06.2024 г. до 20.06.2024 г. вкл.

1.7.Обявяване на списъците с приетите на второ класиране ученици на 21.06.2024 г. до 16.30 часа.

1.8. Записване на приетите на второ класиране ученици в първи клас от 24.06.2024 г. до 26.06.2024 год. вкл.

1.9.Обявяване на свободните места на 27.06.2024 г. до 16.30 часа.

1.10. Попълване на свободните места по реда на подаване на документите  от 28.06.2024 г. до 14.09.2024 г. вкл.

1.11.Родителска среща с родителите на първокласниците – 14.09.2024 год.

1.12. Изпращане на списъците на учениците, записани в първи клас в Община Пазарджик на 15.09.2024 г.

2.Необходими документи за записване

2.1.Заявление по образец от училището.

2.2.Акт за раждане - ксерокопие (представяне на оригинала за сверяване).

2.3.Удостоверение за задължително предучилищно образование.

2.4.Документ за личен лекар за деца със специални образователни потребности.

3.Критерии за прием в първи клас.

3.1.Местоживеене в с. Огняново  или желае да учи в ОУ „Отец Паисий” с. Огняново.

3.2.Навършили 7 години в календарната година.

 

3.3.По-ранно записване за деца навършили 6 години по желание на родителите/настойниците/ , ако физическото и умствено развитие позволява това.

3.4.Деца със специално образователни потребности.

  1. Правила за прием на учениците в пети клас.

1.Изисквания за прием;

1.1.Ученици завършили начален етап на основно образование, удостоверено с документ.

V.Документите се завеждат с Вх.№ от Гергана Петрова – ЗАС .

  1. VI. Определям комисия за изпълнение на дейностите по приемане, разглеждане и класиране на учениците по документи за I клас:

Георги Георгиев – старши учител в начален етап

Стоилка Маркова – старши учител в начален етап

Янка Добрева – старши учител в начален етап в ГЦОУД

Гергана Петрова – ЗАС.

 

Копие от заповедта да бъдe поставено на видно място в училището.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

М.Манева

Директор