ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Населението, държавата и стопанство на България – тест

Населението, държавата и стопанство на България – тест

 1. Допълнете характеристиката на географското положение на България, като изберете едно от предложените във всяка подточка твърдения.

  България е разположена в………………………част на Европа, на Балканския полуостров. Граничи с ……………държави и ……………….море. Площта на страната е …………………км2 .

а/. югоизточна/ югозападна                                   в/. Егейско/ Черно

б/. пет/ шест                                                            г/. 110 993 км2/ 112 336 км2

 1. Граничния контролно пропускателен пункт Калотина е разположен на границата

    ни с:

    а/. република Македония                           в/. република Сърбия

    б/. република Гърция                                  г/. република Турция

 1. Най – източната точка на България е ……………………

    а/. връх Вейката                                           в/. нос Шабла

    б/. устието на река Тимок                           г/. Връшка чука

 1. За всяка от планините запишете най – високия и връх.

    а/. Рила – ……………………..                         в/. Родопи – …………………………

    б/. Пирин – …………………..                         г/. Стара планина – ………………….

 1. Защо в България са се образували много пещери?

    а/. защото има много реки

    б/. защото широко разпространени са варовиците и мраморите

    в/. защото често се случват земетресения

    г/. защото има много магмени скали

 1. В близост до кои градове са разкрити находища на въглища в България?

    а/. Мадан, Рудозем, Лъки                        в/. Перник, Бобовдол, Раднево

    б/. Провадия, Видин, Плевен                  г/. Разград, Нови пазар, Ловеч

 1. Посочете 3 дейности, за които релефът на България има важно значение? –

    а/. ……………………………………………………………………………………….

    б/. ……………………………………………………………………………………….

    в/. ………………………………………………………………………………………..

 1. За коя климатична област се отнася характеристиката?

    „Обхваща Горнотракийската низина, долината на р. Тунджа, горното поречие на река Струма и части от Североизточна България. Тук е измерена най – високата температура на България”

   а/. умерено – континентална                в/. преходна

   б/. черноморска                                     г/. континентално – средиземноморска

 1. Кой от климатичните фактори оказва най – силно въздействие върху формирането на климата на страната ни?

   а/. разположението на Стара планина

   б/. близостта до Черно море

   в/. полярните въздушни маси

   г/. разположението между умерения и субтропичния климат

 1. В коя климатична област се отглеждат ориз и памук? – ………………………………..

      ………………………………

 1. Посочете по една река, която се влива в съответната отточна област:

      а/. Егейска отточна област – ……………………………………………………………..

      б/. Черноморска, чрез река Дунав – ……………………………………………………..

      в/. пряко в Черно море – ………………………………………………………………

 1. Къде в България са се образували ледникови езера?

      а/. покрай реките                                      в/. в най – високите планини

      б/. по морското крайбрежие                   г/. в равнините

 1. Кои почви са характерни само за Северна България?

      а/. смолници                                 в/. алувиално – ливадни

      б/. сиви горски                              г/. кафяви горски

 1. За коя природна област се отнася характеристиката?

      „ Част от областта са котловините на юг от Стара планина, планините

         Витоша, Средна гора. Има преходен, умерен и планински климат. Почвите

        са разнообразни, а естествената растителност до голяма степен е унищожена”

        а/. Дунавска равнина                                   в/. Тракийско – Странджанска област

        б/. Старопланинска област                         г/. Краищенско – Средногорска област

 1. Съотнесете към съответната област / напишете цифрата/ изброените природни обекти:

      А/. Дунавска равнина –

      Б/. Старопланинска област –

      В/. Краищенско – Средногорска –

      Г/. Тракийско – Странджанска –

      Д/. Рило – Родопска –

      Е/. Черноморско крайбрежие –

     

 1. връх Вихрен                5. Белоградчишки скали             9. Казанлъшка котловина
 2. Бургаско езеро           6. езеро Сребърна                      10. Чирпански възвишения
 3. ждрелото на р. Ерма       7. пещера Леденика                   11. Поморийско езеро
 4. Сакар                                 8. Искърски пролом                  12. Ягодинска пещера

 

 1. Коя от народностните групи има най – голям относителен дял в броя на

      населението в България?

      а/. българи            б/. роми             в/. турци                г/. руснаци

 1. Кое от изброените НЕ Е причина за намаляване броя на населението на България?

      а/. застаряване на населението                              в/. приемане на мигранти

      б/. изселване на хора в чужбина                            г/. влошени екологични условия

 1. Каква религия изповядва по – голяма част от населението на България?

      а/. католицизъм                              в/. православие

      б/. протестантство                         г/. ислям

 1. Коя характеристика за съвременното стопанство на България е вярна?

      а/. висока осигуреност с енергийни ресурси

      б/. намалява делът на частната собственост

      в/. провежда се преход към пазарно стопанство

      д/. държавен контрол на стоките и услугите

 1. Кой от градовете може да отнесем към групата на най – големите според броя на

      населението?

      а/. Ловеч           б/. Кюстендил             в/. Пловдив                г/. Добрич

 1. Законодателната власт в България се представлява от :

      а/. общините                                              в/. Народното събрание

     б/. Министерския съвет                              г/. Прокуратурата

 1. Допишете факторите, които оказват влияние върху развитието на земеделието и

      туризма?

      а/. географското  положение                           в/.

      б/.                                                                      г/.