ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Възможности без граници! / 01.03.2021 г. и 28.02.2022 г. /

Възможности без граници! Проект по програма Европейски корпус за солидарност.

ОУ“Отец Паисий“ с. Огняново стартира своя нов проект „Възможности без граници!“, който е финансиран и се изпълнява с подкрепата на Европейски корпус за солидарност, Проект за солидарност, към Център за развитие на човешките ресурси – София. Проекта е с продължителност 1 година и ще се реализира на територия на село Огняново, област Пазарджик. Проектните дейности са насочени към преодоляване проблема свързан с агресията между деца и младежи. Посредством организирането и провеждането на информационни срещи с колектива на учебното заведение на територията на село Огняново, информиране и дискутиране на различни методи и техники за преодоляване и превенция на агресивно поведение сред подрастващите ще включим 86 ученици на възраст от 7 до 15 години. По време на проекта ще се осъществи обмяна на опит и идеи между учителите и психолога на училището и ще се изгради ефективен механизъм за взаимодействие по отношение на темите: „Не на насилието в училище„. Обучение на 5-ма младежи и подрастващи ще им даде шанс да повишат редица умения и компетенции и едновременно с това да се информират за видовете агресия и методи и техники за преодоляване и справяне, превенция на агресивно поведение. Обучението ще ги обучи да бъдат обучители на своите връстници и да предават научения опит по време на информационни срещи в различни класове. В края на проекта ще се проведе конкурс сред учениците от ОУ“Отец Паисий“ с. Огняново за плакат на тема: "Спри и помисли – Не на насилието сред нас.". Младежи на възраст от 7 до 15 години ще имат възможност да създадат свой личен проект под формата на плакат срещу агресията. Три от най-добрите творби ще бъдат наградени и отпечатани, разлепени сред местната общност, на видни места в село Огняново.

В момента стартира първата дейности по проекта, а именно – Литературен конкурс сред учениците от 5-7 клас. Темата на есетата е „Живот без агресия!“. В срок до 7 юли 2021 всеки който желае може да изпрати своето есе в рамките на две страници. Петте най-добри автора ще бъдат включени в предстоящото обучение за обучители.

Проектът цели да се промени обществената нагласа на населението на село Огняново към групите в риск, а именно към жертвите на насилие и агресия. Да се повиши чувствителността по въпроси свързани с приемането и интеграцията им сред местната общност и да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация, без насилие и агресия.