ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

Тест

 1. Защо е необходимо чертежите на техническите обекти да се оразмеряват ?

    а/. за да получим информация за големината на отделните елементи на обекта

    б/. защото това е изискване в стандартите

    в/. защото така чертежите стават по – хубави

 1. Кое от посочените устройства може да обработва и съхранява изображения

    а/. компютър              б/. фотоапарат                   в/. монитор

 1. Какво е предимството на компютърните програми за чертане

    а/. необходими са умения за работа със сложен софтуер

    б/. не е нужно да се чертае в мащаб

    в/. намалява времето за създаване и редактиране на чертежите

 1. Кой от изброените елементи може да се използва за изправяне на напрежение?

    а/. резистор                      б/. кондензатор                       в/. диод

 1. Полупроводникова пластина, в която по специална технология са изработени много елементи – транзистори, диоди, резистори и кондензатори, затворени в общ корпус, се

нарича:

   а/. печатна платка           б/. интегрална схема                  в/. микропроцесор

 1. Датчикът е:

    а/. елемент, който изменя стойностите на контролираните параметри по

        предварително зададена програма

   б/. елемент от управляващите устройства

   в/. елемент, който преобразува контролираните величини в други величини, удобни за усилване, предаване на разстояние, преобразуване или отчитане

 1. Кое от твърденията за фоторезисторите е вярно?

    а/. променят съпротивлението си при промяна на осветеността

    б/. променят съпротивлението си при промяна на температурата

    в/. излъчват светлина в околното пространство

 1. Импрегнирането е довършителна операция, при която:

    а/. материалът се търка с шкурка за добиване на гладка повърхност

    б/. материалите се обработват, като се потапят в специални разтвори

    в/. нанасят се един или повече слоеве боя, за да се запази материалът от външни

        влияния

 1. За покриване на по – големи неравности и пукнатини върху материала се прилага

    операцията:

    а/. боядисване                     б/. грундиране               в/. китосване

 1. На кой ред са изброени само продукти, които подлежат на охлаждане?

      а/. пилешко месо, кисело мляко, сладолед, яйца, сирене

      б/. сирене, яйца, прясно мляко, кисело мляко, масло

      в/- риба, свинско месо, кисело мляко, зеленчуци

 1. Традиционната българска кухня представлява:

      а/. ястия и съставки от бита на българите, които са синтез от европейската и

           азиатската кухня

     б/. ястия, които всяко домакинство приготвя

     в/. ястия, които се приготвят чрез комбинирана топлинна обработка

 1. Какво представлява централата в клетъчната мрежа?

      а/. много мощен компютърен център, който управлява цялата система

      б/. мобилен телефон, непрекъснато излъчващ опознавателен сигнал

       в/. междинна станция, приемаща сигнала от мобилния телефон

 1. Цифровите/ дигиталните / сигнали са представени със следните кодове:

      а/. двоичен код – „0” или „1”

      б/. нулев код – „0”

      в/. десетичен код – с числата от „0” до „10”

 1. Екранът / дисплеят/ в съвременните видеокамери е:

      а/. LSD                           б/. контролен панел                 в/. захранващ блок

 1. 15. Видеокамерата е преносимо електронно устройство, предназначено за:

      а/. записване на текстове на подвижна памет

      б/. записване на снимки

      в/. записване на видеоизображения и звук

 1. Дейността, чрез която производителите проучват търсенето на потребителите се

      нарича:

      а/. маркетинг

      б/. реклама

      в/. производство на стоки и услуги