ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на Архимед на стр.244

Тема: Организиране и представяне на данни.

Задача:

В 6 клас всички 30 ученика завършили 1 учебен срок без оценка слаб по математика. Броят на получените оценки среден, добър, мн.добър и отличен се отнасят както 1:3:4:2.

а) Намерете броя на учениците, получили оценки среден, добър, мн.добър и отличен.

б)Намерете процента на учениците, получили оценки среден, добър, мн.добър и отличен

в)Представете получените данни в а) и б) таблично.

г)Пресметнете средния успех на 6 клас по математика.

Решение:

а)Означаваме с х средните оценки, с 3х добрите, с 4х мн.добрите и с 2х отличните

Така получаваме х+3х+4х+2х=30

Решаваме и получаваме 10х=30       х=30:10         х=3

Учениците получили: среден са 3, добър са 3.3=9, мн.добър 4.3=12  и отличен 2.3=6.

б)Р% . 30=3        р= 300:30     р=10   Среден са получили 10%

   р%.30=9          р=900:30      р=30   Добър са получили 30%

   р%.30=12        р=1200:30    р=40    Мн.добър са получили 40%

   р%.30=6          р=600:30      р=20   Отличен са получили 20%

в)

оценка 3 4 5 6
брой ученици 3 9 12 6
Процент 10 30 40 20

 г)Средният успех

(3.3+4.9+5.12+6.2):(3+9+12+6)=(9+36+60+12):30=141:30=4,7

Средният успех е мн.добър(4,70).