ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

Тест 1

 1. Кога започва Българското Възраждане?
  в) в началото на ХVІІІ век
   а) след откриването на Америка (ХV век)
   б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)
   г) в края на ХVІІІ век
 2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?
  б) В големите градове започва процес на модернизация на
  начина на живот.
   г) Голяма част от българите живеят в села и по-малки градове
  и съхраняват традициите и обичаите.
   в) Духовното пробуждане на балканските народи настъпва
  най-рано сред българите.
   а) Стопанското оживление в българските земи променя
  живота на българите.
 3. Кое от понятията отразява промените в селското
  стопанство на българите през Възраждането?

  в) манифактура
   б) чифлик
   г) панаир
   а) еснаф
 4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския
  манастир през 1762 г. ?

  в) “Стематография”
   б) “Неделник”
   г) “История славянобългарска”
   а) “Житие и страдание на грешния Софроний”
 5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
  б) нарастващите търговски контакти с европейските държави
   г) културните контакти и нововъведения в ежедневието
   а) чуждата османска политическа власт
   в) изпращането на българи да завършат образованието си в
  Европа
 6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?
  г) 1870 г. – създава се Българската екзархия
   б) 1824 г. – издаден „Буквар с различни поучения” („Рибен
  буквар”)
   в) 1862 г. – избухва Априлското въстание
   а) 1835 г. – открито е първото взаимно училище в Габрово
 7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското
  светско образование, е на снимката?


  а) Найден Геров
   г) д-р Петър Берон
   б) Васил Априлов
   в) Софроний Врачански
 8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
  а) Добри Желязков
   г) Захарий Зограф
   в) Неофит Бозвели
   б) Филип Тотю
 9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл?

  „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”
  г) създаване на мрежа от тайни комитети
   в) републиканско управление
   б) равноправие между хората
   а) освобождение чрез революция
 10. За коя историческа личност се отнася текстът?

  Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и

издава революционни вестници.
 г) Христо Ботев
 в) Георги Раковски
 а) Васил Левски
 б) Любен Каравелов

 1. Кой е войвода на „Хвърковатата чета” по време на Априлското въстание?
  б) Георги Бенковски
   в) Стефан Стамболов
   г) Панайот Волов
   а) Иларион Драгостинов
 2. Какви са Васил Друмев и Добри Войников?
  а) автори на първите български театрални пиеси
   б) изявени възрожденски поети
   в) първите българи, открили книжарници и издателства
   г) издатели на вестници и списания.
 3. Коя от следните идеи принадлежи на Георги
  Раковски?

  б) освобождение на българите чрез въстание, подготвено от
  Вътрешна революционна организация
   в) освобождение на българите чрез създаване на БРЦК в
  Букурещ
   а) освобождение на българите чрез въстание, подпомогнато
  от боен отряд (легия)
   г) подготовка на българите в 4 революционни окръга за
  въстание
 4. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?

 б) Ден на Българската армия
 в) Ден на св.св. Кирил и Методий
 г) Ден на Освобождението
 а) Ден на храбростта

 1. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

  „Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”
  г) 9.09.1944 г.
   а) 20.04 1876 г.
   б) 6.09.1885 г.
   в) 3.03 1878 г.
 2. Кое е общото в управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов?
  а) провеждат политика на стопанска и културна модернизация
   в) възстановяват дипломатическите отношения с Русия
   б) ограничават свободата на печата и дейността на
  опозицията
   г) постигат официалното признаване на княз Фердинанд за
  държавен глава
 3. В коя група събитията са подредени хронологично?
  в) Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни,
  Кресненско-Разложко въстание
   а) Илинденско – Преображенско въстание, Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни
   б) Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни, Илинденско – Преображенско въстание
   г) Кресненско-Разложко въстание, Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни
 4. С кое историческо събитие се свързва датата 22
  септември 1908 г.?

  в) провъзгласяването на Независимостта
   б) подписването на Търновската конституция
   г) създаването на Балканския съюз
   а) обявяването на България за република
 5. Какви са последиците за България от Първата
  световна война?

  а) Превръща се в най-голямата държава на Балканския полуостров.
   в) Решава въпроса за българите в Северна Добруджа.
   г) Претърпява втора национална катастрофа.
   б) Присъединява всички българи извън пределите на държавата.
 6. Защо на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да се откаже от трона и да напусне завинаги България?
   г) така настояват Русия, Франция и Англия
   а) изтича срокът, за който е избран на българския престол
   б) върху него е оказан натиск от съседните балкански държави
   в) поема отговорността за участието на България в Първата
  световна война
 7. Кога се включва България във Втората световна
  война?

  а) на 1 септември 1939 г. и става съюзник на Германия
   б) на 7 септември 1940 г. и подкрепя Франция и Великобритания
   г) на 24 юни 1941 г. като обявява война на Съветския съюз
   в) на 1 март 1941 г. като се присъединява към Тристранния
  пакт
 8. От кои държави България внася най-много стоки през 1911 г. според графиката?
  в) Англия, Гърция и Франция
   б) Турция, Англия и Германия
   а) Австро-Унгария, Германия, Англия
   г) Турция, Франция и Германия
 9. С коя дума трябва да се допълни изречението?

  Превръщането на промишлени предприятия от частни в държавни чрез отнемане от собствениците със или без заплащане на обезщетение се нарича................................
  в) приватизация
   г) модернизация
   б) национализация
   а) колективизация
 10. Кой от изброените творци е писател?
  а) Светлин Русев
   г) Владимир Димитров-Майстора
   б) Йордан Радичков
   в) Николай Гяуров
 11. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?
  б) Конституционният съд
   а) Народното събрание
   в) Министерският съвет
   г) Президентството