ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

От появата на човека до началото на Средновековието

От появата на човека до началото на Средновековието

ЗАДАЧА: Работете върху текста и попълнете пропуските

Датирането и подреждането на историческите събития във времето се нарича

……………………………Напишете как се наричат в историята 100години – ………………., 1000години – ………………………..Напишете кой век са следните години: 354г. – ……………..526г. –……………..911г – ………………….

Теорията за възникване на човека създава……………………………………, според нея човекът се е появил от……………………………….Според науката предците на човека са се появили преди ………………в континента…………………През старокаменната епоха хората живеели в …………………….., обличали се с………………….. и се прехранвали чрез ………………………………

и ……………………….. „Разумният човек” се появил преди около……………………години. През неолитната революция, която започнала през……………..хилядолетие пр. Хр. в живота на хората настъпили много промени, появили се – …………………….., …………………… и ...............……………………………………..През 5 – 4 хил. пр. Хр хората открили………………..,а  през 3 – 2 хил. пр. Хр. открили……………………..Следи от старокаменната епоха в нашите земи има в пещерата…………………….и ……………………, а от каменно – медната  епоха във...................... 

Владетелят в древен Египет се наричал ………………….., а в Месопотамия ......................

Властта на фараона била ………………………….., той се считал за син на ………………………………

а владетеля в Месопотамия ……………………………………………………………………………………..............

В Древен Египет фараонът бил собственик на …………………………………………….................., а мнозинството от населението били ……………………………........, и те  били………………............, притежавали………………и имали ……………..................В Месопотамия селяните били………..

…………………, а когато се разорявали били превръщани в …………………Египтяните вярвали в…………………..богове, но върховния бог бил ……………………….. Те вярвали също в .............………………..………………………………………., затова строяли ………………………Хората в Египет пишели с ………………………………, в Месопотамия с ……………………….. а финикийците създали …………………  Държавите в Древния Изток, които се превърнали в империи са ………………………......, ………………………………....., …………………………..., ............................

Най – забележителни произведения на архитектурата в Древен Египет били……………………................, а в Месопотамия……………………………………………

Народът, който сключил завет с Бог / богоизбраният/ народ е народът на ....................………………………………… Основоположникът на еврейския род е ……………………………Водачът, който извел евреите от Египет и ги спасил от преследване е …………………………. . Най – известните еврейски царе са ……………………………….. и ………………………………….. Най – ранното гръцко население били ………………………….Те се заселили в Елада в началото на ………хилядолетие пр. Хр. През 13 век между ахейците и ……………………..........избухнала война, наречена …………………….................война, която продължила ………….години. След Троянската война за Елада започнал период наречен „………………………………………………”, свързани с нахлуването на………………………, които въвели в употреба………………………………….

От сливането на дорийците и ахейците се образувал ………………………………………………………..

Най – разпространената форма на държава в Древна Елада бил ……………………......Най – известните полиси били……………………….и ……………………………….От началото на 8 век пр. Хр.до 6 век пр.Хр.,  гърците основали стотици………………………………по бреговете на ……………………………., ……………….……………и …………………море.

Атина е полисът, в който се ражда ………………………………… а в Спарта  се установило…………………………………..управление………………………………………………………………………………………………………………………. Гражданите на елинския полис имали правото ……………………………………………………………….……………..и задължението…………………….. ………………..…..…………………………………………………………………………………………………

Върховния законодателен орган бил ……………………………………………………………………………..

Главното средство за обогатяване, стопанско надмощие и сдобиване с нови територии в Древна Елада била …………………………….От 492 до 449 г. пр. Хр. Елада воюва с ………………………………………

В тази война победила…………………………………., но скоро избухнала нова война между …………………и …………………………………През 4 век пр. Хр. Елада била покорена от ……………………………..държава, начело с …………..…………………………………Неговият син …………………………………………………..създал  най – обширната империя в Древността, която се простирала от ……………………….. до ……………………….

В тази империя той създал много градове носещи името ……………………………………..............

Върховни богове  на гърците били…………………………….и съпругата му ……………………………

В Древна Елада образованието формирало…………………………………………и …………………………

В училище се изучавали…………………., …………………….., ……………………………… и ……………

…………………За да станат мъдри  управници, гърците изучавали ……………………………….В Елада се зародили науките…………………………и ………………………………..и изкуството ...............

 Най – прочутият  архитектурен паметник в Елада е ………………………………В границите на Империята на Александър Македонски от сливането на източната и гръцката култура се родила ………………………………………………култура. Най – известните паметници на елинистическата култура са…………………………………………………………………………………………….........…………………………………………….,………………………………………………………………………, .........................

и……………………………………………………………………………………………………………………..

Рим бил създаден през……………….г. пр. Хр. на ……………………………………..полуостров.

Според легендата градът бил създаден от …………….. и …………….Името на града дал ………………..Първоначално Рим се управлявал от ……………………., а римското общество се състояло от …………………………………и …………………..През 6 век пр. Хр. населението на града вече се разделяло не по произход, а по …………………………През 509 г. пр. Хр. римляните прогонили и последния………………....., а в Рим се установява ……………………......управление

В началото на 5 век пр. Хр. между плебеите и патрициите започва …………………………..В началото на 3 век пр. Хр. плебеите станали …………………………………………………………………….....

В римската република най – висшата власт се държала от ……………………. През 3 – 1 век пр. Хр. Рим се превърнал в господар на Средиземномарието. В резултат  на завоеванията римляните започнали да наричат Средиземно море..................................

……………………………………., а в Рим властта преминала в ръцете само ……………......................

………………………………………………Рим се превърнал от република в …………………………………….

През 2 в Рим преживял най - ……………………………………………….............................................

Римското общество се състояло от няколко обществени групи………………………………………,

………………………., ………………………. Най – ниско в римското общество стояли …………………..,

Римските богове приличали на ……………………………Върховните богове били……………………….

и………………………………..Римляните били отворени към ………………………………………………............

Любимите занимания на римляните били …………………………………………., …………………………..

……………………., …………………………. Културата на Рим се развивала имайки  като образец

културата на …………………………………….През 8 – 7 век пр. Хр. въз основа на гръцката римляните създали своя…………………......., наречена……………………….......Развили се науките …………………………..,………………………,………………………….Главните улици в градовете

…………………………………...……………………………………, а водоснабдяването ставало, чрез ……………………………Най – известният  римски архитект е ………………………….От римляните сме наследили ……………………и…………………………….През 1 век в римската провинция Палестина се заражда …………………………....................

До края на 1 век била създадена християнската ………………………….., която била подложена на ………………………............. от властите. В началото  на ………........век, църквата……………………………………..……………………………………………………………………….....................

Появили се първите християнски………………………………..От римското владичество в тракийските земи , останалите до днес забележителни паметници са

………………………………………………………………………………………………………,.......................................

………………………………………………………………………………………………………………………..През 313 г. император Константи, издал…………………………………………………….......................................

през 330г. ………………………………………………………………….., а през395 г. ……………..................

……………………………………………………………………………………………………………………….......................

През 476г.  Рим е …………………………………………………………………………………………………..