ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Праистория и първите цивилизации

 

Праистория и първите  цивилизации 

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста.

 

  1. Историята е наука за …………………………………………………………………………………………...........

Напишете името на древногръцки историк, смятан за „баща на историята” – ................

…………………………….Дрехи, оръжия, монети, крепости са ...............................................

исторически източници.

  1. Довършете изреченията като подчертаете верния отговор:

    Праисторията обхваща времето от появата на човека до възникване на огъня/ писмеността

    През сатарокаменната епоха хората живеят в пещери/ жилища от камък и дърво

    През старокаменната епоха хората се прехранват най – вече с лов, риболов, събиране на

    плодове, корени и гъби/  животновъдство и земеделие

    Хората през старокаменната епоха се обличат с тъкани дрехи/ животински кожи

    Ефективността на лова се повиша, когато са изобретени лъкът и стрелата/ каменните брадви

  1. През новокаменната епоха в живота на хората настъпили дълбоки промени – хората открили ………………………………………,  развили се ………………………...............и ……………………………….

    Първите занаяти били………………………....и ………………………………..Хората вече живеели

    ……………………………………………………………………………………....................и се обединявали в

    ………………………………Земеделието се появило през………………………..в …………………….......

    През 5 – 4 хил. пр. Хр. хората открили металите – …………………………………………………………,

    а през 3 – 2 хил пр. Хр. вече произвеждали сечива и оръжия от …………………….......

    Най – ранни следи от живот в земите ни са от преди ………………………...........години и        са намерени в пещерите…………………..............и ………………………………………………..

    Сред най – забележителните открития от епохата на медта  в земите ни е...............

     …………………………….некропол. Най – забележителните образци на праисторическото

    изкуство са в пещерите……………………......., …………………………..... и ………………............

    в България

  1. Първата цивилизация/ държава/ се заражда в континента ……………………, през ………хилядолетие.

   Това е държавата …………………....Възникването на държавата е свързано с ежегодните      ……………….. на река…………… и необходимостта да се използва……………………………………….. 

.............която носи, чрез строителството на ……………………и ………………………Най – голям разцвет Египет преживява по време на ………………………………….., когато са построени египетските ………………..........

   Владетелят на Египет се наричал……………………........Негово задължение било да ……

   ………………………...................и …………………………………………………., ……………………………………...

   …………………………….Той стоял начело на ………………………...и бил собственик на ………………..

   …………………………………Жреците се грижели за ………………………………........Много популярна

    професия била тази на ……………………........Земеделците били …………………………………….,а      робите …………………………………………………………………………………………………………………….............

    Върховният бог на египтяните бил…………………………....., а в Месопотамия ………………            ...............................

    Египтяните    вярвали в……………………………………………………............, за това след смъртта

    на           владетеля те  превръщали тялото му в …………………......................и строяли      ………………………………......Египтяните си представяли своите богове с тела на ………………

    ...............  и глави на ………………………………........

     Хората в Египет пишели с ………………………………....върху ………………..............................

    в Месопотамия с ……………………………….. върху ……………………………………………………..,

    а финикийците създали ……………………………………Най  – голямата древна библиотека          била създадена в ………………………………....от цар…………………………………….....................

    Първите държави създадени в Месопотамия са …………………......и …………………………......

    В   началото на 2 хил. пр. Хр. там възникнала държавата ………………………, а през 16 в.      пр. Хр. …………………..............

    Държава с огромна територия, неограничена власт на владетеля опираща се на            армията, водеща   постоянни завоевателни  войни се нарича …………………...................

    Държавите в Древния Изток, които се превърнали в империи са ………………………........,      ………………………………., ………………………….........

    Най – забележителни произведения на архитектурата в Древен Египет                          били…………………….............., а в Месопотамия……………………………………………В Древния          Изток се развила и науката  – шумерите открили ……………………….., във връзка със            строителството на канали и пирамиди се развила науката ………………………., а във              връзка с балсамирането науката – …………………………....... Изучаването на  небесните

    тела довело до развитие на ………………………….............., а египтяните създали

    първия ……………………………………

    Народът, който сключил завет с Бог / богоизбраният/ народ е народът на                      ……………………………… Основоположникът на еврейския род е ……………………………Водачът,      който извел евреите от Египет и ги спасил от преследване е …………………………. . Най        известните еврейски царе са……………………………….. и …………………………………..Евреите са        единствения народ в Древния Изток, които вярвали в ………………………..Бог. Те                  наричали своя Бог – ……………….................

    Източник на сведения за историята на древните евреи е ……………………………………………..