ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Древен Рим / Тест/

 

Древен Рим

/ Тест/

 1. В кое от посочените събития са участвали Ромул и Рем?

    а/. създаване на първите гръцки колонии на Апенинския

         полуостров

   б/. основаването на град Рим

    в/. началото на гражданските войни в Рим

    г/. най – голямото робско въстание в Рим

 1. Капитолийската вълчица е символ на Рим, който е свързан

    с легендата за:

    а/. заселването на троянския герой Еней на Апенинския

         полуостров

    б/. основаването на града Рим

    в/. началото на Римската република

    г/. заселването на етруските в Централна Италия

 1. Рим е основан през:

    а/. 753                                             в/. 216 г.пр.Хр.             

    б/. 509 г.пр.Хр.                              г/. 30 г.пр.Хр.     

 1. Коя е първата форма на държавна уредба на Древен Рим?

    а/. република                            в/. принципат

    б/. полис                                    г/. монархия

 1. Записването на законите и въвеждането на длъжността народен

    трибун са събития , свързани с:

    а/. царския период на Рим                    в/. римските завоевания

    б/. ранната Римска империя                 г/. борбите за права на плебеите

 1. Свържете понятието с неговото определение

Понятие

Определение

Република

Завладените територии, извън Рим

Принципат

Римски боец, който се сражава, за да развлича хората на специални арени

Провинция

Форма на управление в Древен Рим, при която властта принадлежи на избрани за определен срок органи на властта

Плебеи

Държавно управление, при което били запазени републиканските магистратури, но цялата власт била в ръцете на един сенатор/ принцепс/

Гладиатор

Покорените жители на завладените от Рим селища, или чужденците живеещи в столицата

 

 1. Свържете думите от двете колонки:

    А/. народен трибун                                             1. военна власт

    Б/. консул                                                             2. еднолична власт

    В/. диктатор                                                         3. войскова единица

    Г/. легион                                                             4. право на вето

 1. Свържете името на личността със събитието, в което участва:

Личност

Събитие

Октавиан Август

Въвел нов календар, наречен юлиански; победил галите

Император Константин

Управлявал като пръв сред равните му сенатори

Спартак

Разгромил римската войска при Кана и едва не превзел Рим

Гай Юлий Цезар

Водач на най – голямото робско въстание

Ханибал

Разрешил на християните, свободно да изповядват своята вяра

 

 1. Подредете събитията в хронологичен ред:

    а/. начало на управлението на Октавиан Август

    б/. Сула става диктатор за неограничено време

    в/. налагане на християнството за официална религия в

        Римската империя

    г/. край на царския период в Рим

 1. Подредете завоеванията на Рим в хронологичен ред с 1, 2, 3, 4:

      а/. Македония и Елада                               в/. Древна Тракия

      б/. Апенински полуостров                        г/. Западно Средиземноморие

 1. Кои от римските провинции на Балканите днес са на българска

       територия?

      а/.Дакия и Далмация                                  в/. Мизия и Тракия

      б/. Далмация и Илирик                              г/. Мизия и Дакия

 1. Кое понятие е пропуснато в следващия текст?

      При извънредни обстоятелства с решение на Сената, консулите

      назначавали…………………………….за срок от 6 месеца. През това

      време той   разполагал с цялата власт в държавата

      а/. император                                          в/. народен трибун

      б/. диктатор                                             г/. цензор

 1. Кой от изброените богове е свързан с римската религия?

      а/. Йехова         б/. Мардук         в/. Юпитер        г/. Афродита

 1. Защо Римската власт преследвала християните?

      а/. те произхождали от бедното население

      б/. те се събирали и молели на форума

      в/. отказвали да принасят жертви на римските богове

      г/. отказвали да наблюдават гладиаторските битки

15.Кой император премества столицата на Римската империя в

     Константинопол

     а/.Октавиан Август                         в/. Константин Велики

     б/. Тиберий                                    г/. Траян

 1. Свържете правилно годините със събитията:

     А/. основаване на Новия Рим                             1. 395 г.

     Б/. Милански едикт                                             2. 313 г.

     В/. Разделяне на империята                                3. 476 г.

     Г/. край на Западната Римска империя              4/. 330 г.

 1. Посочете кое не е наследство от Древен Рим:

      а/. градоустройството                            в/. Олимпийските игри

      б/. правото и законите                           г/. републиканската уредба

 1. Акведукт е : а/. римска баня  б/. цирк    в/. стадион      г/. римски водопровод