ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Древна Елада и елинистическия свят/ годишен преговор/

 

Древна Елада и елинистическия свят/ годишен преговор/

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста:

 

Още от Древността и до днес гърците наричат себе си ………………., а земята, която населяват …………………Първите сведения за елините са от южната част на …………………………………………………………………….Най – ранното гръцко население били ………………………….

Те се заселили в ………………………………Елада в началото на ………хилядолетие пр. Хр. През

13век между ахейците и ……………………..избухнала война, наречена ……………………...война,

която продължила ………….години.Тя се водила, защото град ………………контролирал…………

……………………………………………………………………………………………………………….. и

имал достъп до ………………………………………………………………………………………………..

След Троянската война за Елада започнал период наречен„………………………………………………”

В Елада нахлули………………………………., които въвели в употреба………………………………….

От сливането на дорийците и ахейците се образувал ………………………………………………………..

Най – разпространената форма на държава в Древна Елада бил …………………….Най – известните полиси били……………………….и ……………………………….От началото на 8 век пр. Хр.до 6 век пр.Хр.,  гърците основали стотици………………………………по бреговете на ……………………………., ……………….……………и …………………море. Това се нарича …………………………………………

Атина е полисът, в който се ражда …………………………………За това допринесли законодателят…….………………….., политиците ……………………и …………………………Управлението, в което участват всички граждани се нарича……………………………….В Спарта пък се установило……………..……………………..управление, което означава, че управлявала само ………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Главното средство за обогатяване, стопанско надмощие и сдобиване с нови територии в Древна Елада била …………………………….От 492 до 449 г. пр. Хр. Елада водила ………………………………………..……………………………войни. Най – важните сражения се водили на полето……………………………..,в прохода ……………………………………и остров…………………………………..

В тази война победила…………………………………., но скоро избухнала нова война между …………………и ………………….Пичина за нея станало………………………………………………………………….,

която …………………..войната. Последиците от тази война били – ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Затова през 4 век пр. Хр. Елада била покорена от ……………………………..държава, начело с …………..обширната империя в Древността, която се простирала от ……………………….. до ……………………….

В тази империя той създал много градове носещи името ……………………………………Елинското общество се състояло от …………………………..., ……………………….. и ………………………………

Гражданите на елинския полис имали правото ……………………………………………………………….

……………..и задължението …………………………………………………………………………………….

Без никакви права в елинското общество били…………………………………..Властта в полиса ………….………………………………………………………………………………………………………………………

Върховния законодателен орган бил ………………………………………………………Целта на възпитанието на децата била да ………………………………………………………и ……………………….

В елинското общество мъжете осигурявали……………………………..и участвали в ……………………, а жените………………………………………………………………………………………………………………

Древните гърци почитали……………………………………………., които имали……………………..образ.

Върховни богове  били………………и съпругата му ……………Гръцките богове живеели на планината……………………Гърците почитали и своите хероси/ герои/. Най – известни са …………………., ………………….., ……………………,……………………Елините строяли за своите богове……………….

В Древна Елада образованието формирало…………………………………………и …………………………

В училище се изучавали…………………., …………………….., ……………………………… и ……………

…………………За да станат мъдри  управници, гърците изучавали ……………………………….В Елада се зародили науките…………………………и ………………………………..Тя е родината  на ……………..………. и ……………………………………………….от 776 г. пр. Хр. Най – прочутият  архитектурен паметник в Елада е ………………………………В границите на Империята на Александър Македонски от сливането на източната и гръцката култура се родила ………………………………………………култура.

Най – известните паметници на елинистическата култура са……………………………………………

…………………………………………….,………………………………………………………………………,

и……………………………………………………………………………………………………………………..

Елинистическите градове се отличавали с ……………………………………………………………………,

…………………………………………………………… и ………………………….., а вода се доставяла чрез

……………………………….Развила се и науката. Повърхнината на земята е измерена от………………….теорията, че Земята се върти около Слънцето е създадена от ………………………………, а важни открития във физиката и математиката направил…………………………………