ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българската култура през втората половина на 20 век

 

Българската култура през втората половина на 20 век

 

ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се:  https://ucha.se/watch/1608/Razvitie-na-balgarskata-kultura-prez-vtorata-polovina-na-XXv и изпълнете поставените задачи

  1. Промени в духовния живот

    а/. много интелектуалци са уволнени и осъдени, като поддръжници на предишния режим

   б/. спрени са вестници, забранени са автори и произведения срещу властта

   в/. наложена е цензура на информацията

   г/. наложен е контрол на културните и образователни институции

   д/. главна цел на комунистическата власт – налагане на комунистическата идеология във всички области на живота

  1. Образованието

    а/. българското образование е поставено под строг контрол

    б/. съдържанието на учебниците е променено в съответствие с комунистическата идеология

     в/. построени са нови училища, обновени са старите

     г/. средното образование става задължително

     д/. нараства 10 пъти броя на висшите училища

     е/. изучаването на комунистическата идеология става задължително

     ж/. верността към комунистическата партия е задължителен критерий за назначаване на работа и кариерно развитие

  1. Науката

    а/. Българската академия на науките се преструктурира по съветски образец

    б/. постоянна конкуренция със Запада за научни и технологични постижения – нараства броя на учените

    в/. постиженията на българските изследователи получават международно признание

  1. Изкуство

    а/. строг контрол върху всички средства за масова информация – радио, вестници, книги, телевизия

    б/. работи  се за формиране на комунистическите ценности

    в/. поява на политически анекдоти – проява на пасивна обществена съпротива

    г/. творческите съюзи са поставени под контрол

    д/. налагат се нормите на съветското изкуство

    е/. облагодетелстват се отделни представители на интелигенцията

    ж/. Людмила Живкова – отваряне на българската култура към света

    з/. все повече творци нарушават наложените ограничения

    и/. реформите на Михаил Горбачов и разкрепостяване на духовния живот

 

ВЪПРОС: Напишете как в българската култура е наложен съветския модел/ с кои действия на комунистите/ - ……………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………….............................................……………………………………………………………………………………………................................................

ВЪПРОС: КАКВА ПОЛИТИКА ПРОВЕЖДАТ КОМУНИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА? - …………………………………………………….....................................…………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ВЪПРОС:Каква е главната цел, която комунистите искат да постигнат с тези действия ? - ………………………………………………………………………………………………….........................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ВЪПРОС: Каква е заслугата на Людмила Живкова за развитието на българската култура? - ………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………...........................................………………………………………………………………………………………………………….. ………….Потърсете в интернет информация за нея и нейната дейност:

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА: Разпитайте вашите баби и дядовци, дали са били чавдарчета и пионерчета. Нека да ви разкажат своите спомени.