ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българските земи под османска власт 15 – 17 век

 

Българските земи под османска власт 15 – 17 век

 ТЕСТ

 1. Допълнете изреченията: През 1393 г. турците завладяли ………………………….......

царство, чийто цар бил …………………………………………….., а през 1396 г. било завладяно от османците……………………………………….., чийто цар бил…………..........................................

Отбраната на столицата Търново се ръководела от патриарх. …………………………............

 1. Първа проява на съпротивата на българите срещу османските завоеватели била:

    а/. походът на Владислав Варненчик

   б/. Чипровското въстание

   в/. Първото Търновско въстание

   г/. въстанието на Константин и Фружин

 1. Кое събитие е описано в текста?

    На 10 ноември 1444 г кръстоносните войски са победени от

    турските   войски на султан Мурад II  . Полският крал е убит

    в битката

   а/.въстанието на Константин и Фружин             в/. битката при Варна 

   б/. Чипровското въстание                                  г/. Карпошовото въстание

 1. Османската държава: / има 2 отговора/

    а/. била силно централизирана държава

    б/. имала демократично устройство

    в/. имала силно военизиран характер

    г/. признавала всичките си поданици за равни

 1. Напишете какви са правомощията на султана – …………………………………....………………………………………………………………………………...........................................……………………………………………………………………………………………...............................……………………………………………………………………………………………...............................
 1. Кое от изброените НЕ е било забранено на християните в Османската

         империя ?

    а/. да заемат държавни длъжности               в/. да плащат данъци

    б/. да се обличат в хубави дрехи                  г/. да служат във войската

 1. Кой издава първата българска печатна книга ?

    а/. Пимен Зографски                           в/. Филип Станиславов

    б/. Георги Софийси                             г/. Методи Драгинов        

 1. Как се казва българският новомъченик, загинал за вярата през 1515 г.?

    а/. Георги          б/. Никола          в/. Стефан          г/. Иван

 1. Кой манастир е голям център на православието и културата по време на османското владичество ?

    а/. Зографският манастир                    в/.Бачковският манастир

    б/. Рилският манастир                          г/. Кремиковският манастир

 1. Как се казва първата българска печатна книга ?

    а/. Стематография                          в/. История славянобългарска

    б/. Абагар                                       г/. Псалтир

 1. Кое понятие отговаря на определението „военен корпус от пехотинци,

         набирани от християнски семейства” ?

    а/. спахии          б/. кадии          в/. везири            г/. еничари

 1. Спахиите са :

    а/. турски съдии                                    в/ турската пехота

    б/. турските селяни                               г/. турската конница

 1. Формите на съпротива на българите срещу османската власт са:

      а/. неплащане на данъци                    в/. укриване на продукция

      б/. въстания                                        г/. хайдутство

 1. Хайдутите са:

      а/ разбойници                                      

      б/. войници в османската армия

      в/. народни герои и защитници на българите срещу турския

           произвол и тормоз

       г/. ръководят селските общини

 1. Напишете имената на трима известни хайдути – ……………………………….......…………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………........................................... 
 1. Кой от посочените е описал потурчването на българите в Чепино?

      а/. Йоан Екзарх                                     в/. Филип Станиславов

     б/. Яков Крайков                                     г/. поп Методи Драгинов

 1. В рамките на Османската империя , българите проявяват спрямо другите народи:

      а/. враждебност                              в/. воювали с тях

      б/. толерантност                             г/. не общуват с другите народи

 1. Конфликтите между българи и мюсюлмани са породени от:

      а/. различния начин на живот                      в/. различната религия

      б/. българите имали повече права                г/. нежеланието на българите

           от мюсюлманите                                                 да приемат исляма

 1. Основен герой в българските исторически песни е:

      а/. крали Марко                             в/. Страхил воевода

      б/. Св. Георги                                 г/. цар Иван Шишман

 1. Обяснете какво представлява битовото християнство – ………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………..................................………………………………………………………………...............................................................