ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

Тест

 1. Коя историческа епоха от европейското развитие оказва най – силно влияние върху българското Възраждане?

   а/. Просвещението

   б/. Великото преселение на народите

   в/. Великите географски открития

   д/. Античността

 1. Посочете кое от твърденията НЕ Е вярно:

    а/. през епохата на Възраждането в българското общество започва значителен                   подем, свързан с увеличаване броя на училищата, печатането и                                     разпространяването на книги и              вестници

    б/. през есента на 1866 г. е открита първата железопътна линия, свързваща Русе и             Варна

    в/.  развитието на занаятите и търговията през Възраждането прави ненужни                      светските  знания

    г/. българската община има важна роля за организиране на културния живот                     през   Възраждането

 1. Причина за църковно националното движение на българите през епохата на Българското Възраждане е:

    а/. Великата схизма

    б/. унищожаването на българската Патриаршия

    в/. поведението на гръцките владици към българите

    г/. унията с Римската църква

 1. С какво е известен възрожденския деец Петър Берон?

    А) Написва „История славянобългарска“

    Б) Основава първото взаимно училище

    В) Написва „Буквар с различни поучения“

    Г) Основава първото читалище в Свищов

 1. Българската екзархия е учредена:

   А) на 20 април 1876 г.

   Б) след Руско-турската война през 1878 г.

   В) на 28 февруари 1870 г.

   Г) след Балканските войни

 1. Посочете вярното съответствие между събитие и годин

Събитие

Година

А/. написана е „История славянобългарска”

1870 г.

Б/. издаден е „Буквар с различни поучения” от Петър Берон

1876 г.

В/. Учредена е Българската екзархия

1862 г.

Г/. избухва Априлското въстание

1762 г.

Д/. създадена е Първата българска легия

1824 г.

 

 1. На кой български революционер принадлежи идеята за „незабавна и отчаяна революция”

    а/. Софроний Врачански                        в/. Георги Бенковски

    б/. Георги Раковски                                г/. Христо Ботев

 1. Кое твърдение НЕ Е характеристика за българското общество през Възрожденската  епоха?

    а/. съставено е от 3 съсловия / духовници, воини и селяни /

    б/. водеща роля има буржоазията

    в/. преобладават дребни собственици от села и градове

    г/. нараства броят на наемните работници

 1. Кое твърдение съответства на значението на понятието конституция?

    а/. указ на монарха                                        в/. основен закон на държавата

    б/. указ на Народното събрание                  г/. основен орган на съдебната власт

 1. Българският национален въпрос възниква след:

  а/. Априлското въстание

  б/. Санстефанския мирен договор

  в/. Берлинския мирен договор

  г/. Първата световна война

 1. Водачи на либералната партия в Княжество България са:

    а/. Драган Цанков и Константин Стоилов

    б/. Петко Каравелов и Григор Начович

    в/. Драган Цанков и Петко Каравелов

    г/. Захари Стоянов и Константин Стоилов

 1. По време на Балканските война България се управлява от:

    а/. Александър Батенберг

    б/. Фердинанд

    в/. Борис III

    г/. регентство

 1. През кои години България преживява национални катастрофи?

    а/. 1913г. и 1944 г.                             в/. 1913г.  и 1918г.

    б/. 1918 и 1944                                   г/. 1918г. и 1989г.

 1. Последица от атентата в църквата „Св. Неделя” в София на 16 април 1925 г. е:

    а/. забрана на дейността на БКП

    б/. репресии срещу комунисти, земеделци и интелектуалци

    в/. забрана на дейността на БЗНС

    г/. забрана на комунисти и земеделци да участват в армията

 1. Какъв режим установява цар Борис III?

      а/. комунистически                                        в/. авторитарен

      б/. демократичен                                            г/. военен

 1. Кой от празниците е нов за българите през 20 век?

      а/. Денят на св. Кирил и Методий – 11 май                   в/. Великден

      б/. Коледа                                                                          г/. Денят на храбростта – 6 май

 1. Кое НЕ е характерно за управлението на България между 1944 и 1989 г.?

  А) Коопериране на земеделието

  Б) Демократично управлението

  В) Държавна собственост в промишлеността

  Г) Развитие на индустрията

 1. Свържете събитията и годината с историческата личност

Събитие/ личност

Година

Преврат на 9 септември 1944 г.

1. Богдан Филов

Народен съд 1944 – 1945 г.

2. Васил Коларов

Обявяване на България за република през 1946 г.

3. Тодор Живков

„възродителен процес” през 80 – те години на 20 век

4. Кимон Георгиев

 1. Допитването до народа да реши чрез гласуване въпрос от особена важност за държавата , се нарича?

     а/. анкета                                                           в/. референдум

     б/. народен контрол                                         г/. Народен съд

 1. Кой наследява Тодор Живков начело на БКП след 10 ноември 1989 г.

      а/. Жан Виденов                                          в/. Петър Младенов

      б/. Сергей Станишев                                   г/. Георги Първанов

 

 

 1. Превръщането на държавната собственост в частна след 1989г. се нарича:

      а/. пазарна икономика                            в/. приватизация

      б/. реституция                                         г/. коопериране

 1. Конституцията на Република България от 1991 г., утвърждава:

      а/. политически плурализъм                          в/. водещата роля на БСП

      б/. водещата роля на СДС                              г/. коалиционно управление

 1. България става пълноправен член на ЕС през:

      а/. 1989 г.

      б/.1992 г.

      в/. 2007 г.

      г/.2017

 1. Коя личност е свързана с българското оперно изкуство през 20 век?

      а/. Людмила Живкова                                       в/. Радой Ралин

      б/. Райна Кабаиванска                                      г/. Невена Коканова

 1. Кое твърдение НЕ СЕ отнася за културното развитие на съвременна България?

      а/. българската култура печели признание по света

      б/. българската култура се съобразява с пазарното стопанство

      в/. в България съществува само масова култура

      г/. появява се уличното графитно изкуство