ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

История на България 18 – началото на 21 век

Българско Възраждане 18 – 19 век

ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуснатите думи и изрази:

Историческата епоха в Европа от 14 – 19 век, през която се развиват техниката, знанието и образованието се нарича………………………………….Българите не остават встрани от тези процеси. През 18 – 19 век в земите ни започва ……………………………………………………В обществото започва ……………………………………….., увеличава се броят на ……………...………….., печатат се ………………………………………………………………………………….., възниква ……………………….…………………………………През възраждането  българското село отбелязва …………………………….…………………..Произвеждат се и се изнасят………………………., ……………………….., …………….........………………и ………………………… по пазарите в …………………………................, …………………………….и ……………………………………………По – осезаемо е стопанското развитие в………………………….........

Най – забележим е разцветът на …………………………….. и ……………………………………………….........

Появяват се ……………………………..и ………………………………………През 1834 г. в Сливен е отворена ……………………………………..от ……………………………………………......................................

Търговията в земите ни се провежда по ……………………и ………………………….Най – известните панаири са в ………………………………, ……………………………….. и …………………………………...............

През 18 и 19 век българите преживяват важни промени в своето развитие. Нараства населението в ………………….. и ………………………..Българите поддържат отношения на ……………………………с другите народи. Стопанския подем води до .....................................……………………………………………………………………......................................................................на българското общество – българинът вече полза ………………………………………., прекарана е първата ……………………………………между ………………….. и …………….., прокаран е първият ………………………………..в империята. Управите на общините се грижат за …………………………….

 …………………….., …………………………. и ………………………………..Стопанския подем води до промени в света на възрожденските българи. В градовете вече се строят ………...............

.......................…………………………..обзаведени по ...........................................................………………………………………………..Жените и мъжете в града вече носят................................……………………………………………………………………………………………………..........................................За пробуждането на българите най – голяма роля изиграва ………………………………………………,

със своята книга „…………………………………………………..”, написана през …………………………...

В нея той поставя пред българите 3 задачи: …………………………………………………………………….,…………………………………………………..............и ………………………………………………………….................

Делото на Паисий е продължено от ………………………………………………, който написва първата …………………………., озаглавена „……………………………………………………….................”Стопанския подем води до появата на нови и по – модерни училища  – първоначално килийните училища са заменени от ………………………………….., след това се създават ..........................…………………….училища, те са заменени от ………………………….........., а в Габрово и Пловдив отварят врати първите ……………………………През 1835 г. в………………………...........е създадено първото …………………….... училище с помощта на …………………………………от Одеса и Букурещ.През 1824 г. за нуждите на новото училище……………………………………. издава „……………………..………………….”. Много българи вече учат в чужди ………………………………….

Заедно с учебниците започват да се отпечатват произведения на художествената литература – най – известни автори от този период са – ………………………………….............., …………………………………,………………………………….…………………. и др. През 1844 г. е издадено първото…………………….........., наречено „…………..…………………….................” от ...................………………………………………………………….., а през 1846 г. е отпечатан първият........................,наречен „……………………………………………………..”

Процъфтява и възрожденското изкуство – най – известния зограф е ............................…………………………………………,а най – известният строител – ..............................................Първите модерни български художници са ....................………………………………………………..и …………………………………………………...………………..Освен училища през този период се създават и ………………………………………………...........................

Първите читалища са създадени през ………….....г. в ……………………......., …………............. и ……………………….

През 1824 г. във Враца е поставено началото на ……………………………………………………………….,

начело с ………………………………………………......................Борбата за църковна независимост се оглавява от …………………………………….. .........и …………………………………………………………………..

На 3 април 1860 г. в Цариград …………………………………………………………………………………...,

а на 28 февруари 1870 г. е създадена ……………………………………………………………………………..

Първият български екзарх е …………………………Българската екзархия включва земите ………………..…………………, ……………………и ………………………………Наред с църковната и просветната борба в земите ни се разгаря и борбата за политическа независимост. През 1858 г. пръв…………………………………………………………….създава план...................................... ……………………………………………………………….За осъществяването му през 1862 г., той създава ………………………………………………………………..........................................в Белград. През пролетта на 1867г в България преминава четата на…………………………………………..................

…………………………………….............., а през 1868 г. четата на ……………………………………………………и …………………………………………..Идеята, че България ще се освободи, чрез добре подготвено и планирано въстание вътре в страната принадлежи на…………………………………………………………...................

Той е заловен  и обесен от турците на ………………………След смъртта на Левски е направен опит за въстание в ……………………………….............по идея на …………………………………………………

През 1875 г. в град Гюргево е взето решение за………………………………………………………., което да избухне на ………………………Страната е разделена на …………………………………………….Главен апостол на 4 – ти революционен окръг е …………………………………………………Поради предателство въстанието избухва на ……………………………….в ……………………………...................

Въстанието в 4 – ти революционен окръг обхваща ………………………….............................. и …………………………………………Най – жестоко въстанието е потушено от турците в …………………………… и ………………………………Във Врачански окръг, въстанието е осъществено от четата на …………………………………….., който загива на връх…………....................

След жестокото смазване на въстанието Великите сили ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..........................

На 12.април 1877 г., руският император………………………….., обявява ...............................……………………………………………..Най – ожесточените и решаващи сражения се състояли на …………………………………………., край …………………………........ и ………………………………………...........

Първият освободен български град е……………………………….На 3 март 1878г. в градчето …………….……………………….е подписан ………………………………………………………………………………,

с който се създава ……………………………………………………………………………………………….и българите получават ………………………………………………………………………………………………