ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

От появата на човека до началото на Средновековието Тест

От появата на човека до началото на Средновековието

 Тест

 1. За „Баща на историята” се смята древногръцкият учен:
  а/.Сократ
  б/.Питагор
  в/.Херодот
  г/.Тукидид
 2. Коя дейност праисторическите хора са усвоили най-рано?
  а/. изработването на керамични съдове
  б/.отглеждането на животни
  в/.събирането на диви плодове и растения
   г/.строителството на домове
 3. Кое откритие на праисторическите хора води до тяхното установяване на едно място и изграждането на първите постоянни селища?

       а/.земеделието
       б/.огънят
       в/.колелото
       г/.металите

 1. Къде се появяват най-ранните земеделски общества?
  а/. На Балканския полуостров
  б/. В "Плодородния полумесец"
  в/.На Апенинския полуостров
  г/. В Централна Африка
 2. Коя форма на държавно управление е описана в текста?
  „Фараонът бил смятан за божество и имал неограничена власт над страната и

нейните жители. След смъртта му властта била предавана по наследство.

Фараоните от един и същи род, които наследявали управлението, образували

династия.“
   а/.република
   б/.тирания
   в/.монархия
   г/.демокрация

 1. Коя цивилизация възниква в Месопотамия най-рано?
  а/.шумерската
  б/.персийската
  в/. елинската
  г/.египетската

 2. Основните форми, през които последователно преминава държавното

    устройство на древноизточните общества са:
       а/. монархия, тирания, империя
       б/.империя, град, република
       в/.град, монархия, империя
       г/. град, монархия, олигархия

 1. За вярванията на кой народ се разказва в текста?
  „Хората почитали много богове. Вярвали, че животът продължава и в

отвъдния свят. Според представите им душата на човека можела да се

движи в пространството и отново да влиза в тялото си. Затова запазвали

 телата на покойниците, като ги превръщали в мумии.“
      а/. шумерите
      б/.евреите
      в/. елините
      г/.египтяните

 1. За писмеността на кой народ се отнася описанието:

  Поради липса на друг материал знаците се нанасяли върху глинени плочки.

Те се получавали, като върху влажната глина се притискала заострена

пръчица. Оставените триъгълни следи се подреждали различни комбинации.

 След това плочките се оставяли да изсъхнат на слънце, за да са здрави.
     а/.египтяни
     б/.гърци
     в/.финикийци
     г/.асирийци

 1. Право и отговорност да участват в управлението на елинския полис имат:
  а/. робите
  б/. гражданите
  в/.жените
  г/. чужденците
 2. За управлението на коя древна държава е вярно следното описание?

  "Властта принадлежала на народа - на онези 40000 граждани, които всяка

седмица се събирали в напродното събрание (Еклесията) да решават въпросите

 за мира и войната, за строежите и данъците. Всеки можел да изкаже мнението

си и всички гласували. Межжду срещите на събранието, Съвет на 500-те

контролирал работата на другите държавни органи."
       а/.Рим по времето на Октавиан Август
       б/.Спарта след законите на Ликург
       в/.Еврейското царство при Давид
       г/.Атинския полис при Перикъл

 1. Възпитанието на децата в кой елински полис е описано в текста?
  „Първо те карали децата си да мълчат дълго време, а след това ги учели

как да се изразяват с прости думи, кратко и смислено. От името на земята

им Лакония дошъл изразът лаконичен отговор.“
По „Успоредни животописи“, Плутарх (ІІ в.)
     а/. Тива
     б/.Милет
     в/.Атина
     г/.Спарта
13. Кои божества са почитани само от древните гърци?
     а/.Зевс, Арес, Посейдон, Хера
     б/.Изида, Тот, Ра, Дионисий
     в/.Ра, Амон, Атина, Озирис
     г/.Озирис, Аполон, Тот, Ищар

 1. Кой от градовете в Древна Тракия е колония, основана от елините на

     Черноморското крайбрежие?
      а/.Севтополис
      б/.Кабиле
      в/.Филипополис
      г/.Месамбрия
15. Кое тракийско племе създава голяма и трайна
      държава?
      б) одриси
      в) серди
      г) мизи
      а) беси
16. Кой от тракийските паметници в България е включен в Списъка на

      световното културно наследство на ЮНЕСКО?
      А) гробницата край Старосел
      Г) гробницата край Мезек
      Б) Казанлъшката гробница
      В) Александровската гробница

 1. Кой  паметникът от изброените е смятан за едно от Седемте чудеса

 на древния свят?

    а/. Храмът на Посейдон
    б/. Казанлъшката гробница
    в/. Акропола
    г/. Александрийският фар

 1. За начало на кой календар се приема раждането на Божия син?
  египетския
   християнския
   еврейския
   старогръцкия
  19. За отношенията в кое общество разказва текстът?
  „Патроните били длъжни да тълкуват законите на своите клиенти, тъй
  като те били неуки... да се грижат за тях както баща за своите деца.
  Клиентите били длъжни да откупуват своите патрони от неприятеля...
  да заплатят със собствени пари сумите, дължими от техните
  патрони...”

  Дионисий Халикарнаски, (I в.пр. Хр.)
    а/.тракийското
    б/.римското
    в/.еврейското
    г/.елинското
 2. През кой век в Рим било поставено началото на републиканското

      управление?
          а/.VІІ в. пр.Хр.
          б/.V в. пр.Хр.
          в/.VІІІ в. пр.Хр.
          г/.VІ в. пр.Хр.

 1. Кое е последица от Пуническите войни?
   а/. настъпил залезът на ахейската цивилизация
   б/.Рим постигнал господство в Средиземноморието
   в/.Елинските полиси победили Персия
   г/.Атина се наложила като морска сила
 2. Кой имал право да налага вето над решенията на Сената в Рим?
  а/. преторът
  б/.трибунът
  в/.цензорът
  г/.консулът
 3. Първата пуническа война се водила между Рим и Картаген от 264 до

      241 г. пр. Хр. На кой век съответстват тези години?
        а/. ІІ в. пр.Хр.
        б/. V в. пр.Хр.
        в/. ІV в. пр.Хр.
        г/. ІІІ в. пр.Хр.

 1. Император Константин Велики издава през 313 г. Миланския едикт,

      с който:
      а/. провъзгласява християнството за единствена религия в провинциите
      б/.ограничава разпространението на християнството в Италия
      в/. признава християнството за равноправна религия в Римската империя
      г/. забранява свободното изповядване на християнството в империята

 1. Коя  от изброените сгради е  символ на Рим?

      а/.Колизей
      б/. Пантеон
      в/.Партенон
      г/.Мавзолей