ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Природни области в България. Тракийско – Странджанска област

Природни области в България. Тракийско – Странджанска област

 

ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте урока

  в Уча се: https://ucha.se/watch/1507/Trakiysko-Strandzhanska-oblast---chast-1

  и изпълнете задачите, отговорете на въпросите след плана

 1. Географско положение и обхват

    а/. включва Горнотракийската низина, средното поречие на река

        Тунджа,  Сакар, части от Дервентските възвишения, Странджа

         и Бургаската низина

    б/. Горнотракийската низина обхваща Пазарджишко – Пловдивското и

         Старозагорското поле

 1. Природна среда

     а/. релеф

 • преобладава низинен релеф
 • само на места се издигат ниски хълмове / Пловдивски тепета,

Светиилийски, Манастирски възвишения /

     б/. полезни изкопаеми

 • най – големият въглищен басейн в страната – Маришкия
 • находища на медни руди в планините Сакар и Странджа
 • гипс в Старозагорското поле
 • мрамор в Странджа

в/. климат

 • по – голямата част от областта има преходноконтинентален

климат

 • Сакар, Странджа и долното течение на река Марица имат

континентално – средиземноморски климат

     г/. води

 • най – голямата река в областта е Марица с притоците и
 • в подножията на планините има многобройни минерални

извори

     д/. почви

 • широко разпространени са алувиално – ливадните почви и

смолниците

 • по възвишенията има канелени горски почви
 • в в Странджа се срещат жълтоземни почви
 • в речните долини има заблатени почви и влаголюбиви

растителни  видове / върба и топола /

     е/. животински свят

 • най – много членестоноги, земноводни и влечуги
 • заек, чакал, яребици, пъдпъдък, фазан, лисица, катерица,

 дива свиня и др.

     ж/. за опазване на смесените гори от дъб и източен бук, с

           транджанската

           зеленика, лавровишната и др. редки растителни видове

           е създаден  Природен парк „ Странджа” и  първият

           български  резерват „Силкосия”

 1. Природни ресурси

    а/. природните условия, създават предпоставки за развитие

        на земеделието

        – отглеждат се слънчоглед, ориз, пшеница,царевица,

       памук, разнообразни плодове и зеленчуци

 • тук са едни от най – големите лозови масиви в страната

б/. развива се туризма – богато културно – историческо наследство и

     красива природа

в/. стопанската дейност и екологични проблеми

 • добивът на полезни изкопаеми в Маришкия басейн и Странджа
 • добивът на електроенергия от въглища, замърсява въздуха
 • повечето от естествените растения са заменени със земеделски

култури

 • промишлеността и прекомерната употреба на торове замърсяват

водите

 • поливното земеделие изтощава почвите и намалява тяхното

плодородие

ЗАДАЧА: Напишете кои части от Бълария обхваща Тракийско –

Странджанската област – ………………………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………....................................................……………………………………………………………………………………….................................................

ЗАДАЧА: Напишете какви типове почви преобладават в Тракийско – Странджанската област – …………………………………………………………..............................................................………………………………………………………………………………………..................................................…………………………………………………………………………………………................................................

ВЪПРОС: Коя е основната причина тук да са основните площи в страната, където се отглеждат култури като ориз, памук, фъстъци и бадеми?– ……………............................………………………………………………………………………………………..................................................…………………………………………………………………………………………….......................

ВЪПРОС: Къде се съхраняват редките растителни видове в областта? – ………….........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Напишете кои са характерните растения, защитени от закона – ……………………..............................................................................................................................................................................................................................................