ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Население на България. Селища

 

Население на България. Селища

 

ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте уроците в Уча се:

https://ucha.se/watch/1513/Naselenie-na-Balgariya,

https://ucha.se/watch/1514/Selishta-na-Balgariya и отговорете на въпросите след плана

 1. Формиране на българския народ

    а/. формирането на българския народ е резултат от смесването на траки,

         славяни и прабългари

    б/. българския народ съжителства с власи, арменци, гърци, евреи, турци,

         роми и др. в продължение на векове

    в/. в земите ни се утвърждават религии като източно православие, католицизъм,

         протестанство, юдаизъм и ислям

 1. Брой и гъстота на населението

    а/. брой

 • през 1878г е 3 млн. души
 • през 1978 г. е9 млн. души
 • след 1989 г. броят му намалява – днес е около 7 млн.души

    б/. гъстота – 65 души на кв. км

 • в големите градове гъстотата на населението е 1000 души на кв. км.
 • в някои общини гъстотата е по – малка от 5 души на кв. км

    в/. разпределение – населението е разпределено неравномерно по територията

         на страната

 • над половината от населението живее в райони, с надморска височина

по – малка от 200 метра

 • само 1% от населението живее над 1000м надморска височина
 1. Състав на населението

    а/. над 80% от населението са българи

 • през последните десетилетия намалява относителния им дял
 • главна причина са многобройните изселвания и намалената раждаемост

    б/. сред българското население има утвърдени десетки етнографски групи,

         живеещи обособени в определени географски райони, които имат различни

         диалекти, обичаи, песни, танци и др.

 • добруджанци
 • шопи
 • капанци
 • торлаци и др.

      в/. втора по брой етническа общност в България са турците / 9% от населението/

 • най – голям е делът им в Североизточна България и Източните Родопи
 • през последните десетилетия голяма част от се изселват в Турция
 • сред турците също има някои етнографски групи

      г/. около 5% от населението на България са роми, сред които съществува

           много голямо етнографско разнообразие

      д/. от векове в земите ни живеят руснаци, арменци, власи, каракачани, евреи и

           татари

      е/. през последните години в страната ни се заселват много имигранти от

           други страни – част от тях са от Македония и Бесарабия

      ж/. по – голямата част от населението у нас изповядва източното православие –

предимно българи и част от ромите

 • втора по значимост религия е ислямът – изповядва се от турци, роми и

малка част от българите

 • други религии са протестанството, католицизма, арменското православие,

юдаизма

 1. Демографски проблеми

     а/. застаряване на населението – намалява броя на децата, а се увеличава дяла на

          възрастните хора

     б/. много от младите семейства търсят работа и по – добри условия за живот зад граница

     в/. все по – голяма част от учениците не завършват средно образование и нямат трудова реализация

 1. Възникване и развитие на нашите селища

    а/. първите селища по нашите земи са в местности с благоприятни условия за живот,

         стопанска дейност и отбрана

    б/. оценката на природните фактори, зависи от начина на живот, който водят различните  племена и народи

    в/. добре укрепени селища в земите ни са Несебър, Асеновград, Белоградчик, Велико Търново и др.

    г/. добивът на полезни изкопаеми оказват влияние при формиране на градове като Перник, Бобов дол, Рудозем и др.

    д/. много от нашите селища са възникнали още по времето на траките/София, Пловдив и др., други са създадени от елините – Несебър, Варна, Созопол и др.

    е/. славяните и българите силно променят облика на тези градове и изграждат нови селища– Плиска, Преслав и др.

    ж/. по време на турското робство възникват балканските занаятчийски центрове – Троян, Трявна, Котел и др.

     е/. след Освобождението по – привлекателни за стопанска дейност са равнините, низините, долините, дунавското и черноморското крайбрежие

 1. Видове селища – днес в България има 5 256 селища

    а/. Селищата на България се различават според:

 • географското положение / планински, равнни, морси, речни, кръстопътни, гранични
 • възникването / тракийски, елински, римски /
 • броя на населението / големи, средни, малки /
 • тяхната роля / административни, промишлени, пристанищни и др. /

     б/. най – общо селищата се делят на:

 • градове – 257 / градовете са по – многолюдни, а основните стопански дейности са обработващите и обслужващите/
 • села – 4 997 / те са с по – малък брой жители, които се занимават предимно със земеделие

      в/. делът на градското население е около 73%, а на селското 27%

      г/. През 2018 г. с най – много жители са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора,

           и Плевен

 1. Съвременни проблеми на селищата в България

    а/. пренаселване

    б/. недостиг на жилища, транспортни и екологични проблеми/ задръствания, замърсяване на  въздуха, водите и др.

    в/. в селата има по – добри природни условия за живот, но много от тях се обезлюдяват –  около 200 села в България вече са без жители

ЗАДАЧА: Напишете как се променя броят на населението в България след Освобождението ?– ..................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Напишете кои са причините за неравномерното му разпределение?………………...................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

ЗАДАЧА: Напишете от кои основни етнически групи е съставено населението на България? – ..............................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

ЗАДАЧА: Кои са основните демографски проблеми в страната ни? – …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

ЗАДАЧА: Напишете по какво разграничаваме отделните видове селища? – ……………………..............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Кои са причините за обезлюдяване на селата и пренаселване на градовете? – ……............................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………………………..................................