ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Природата и населението на Земята

Природата и населението на Земята

 

ЗАДАЧА: Работете  с учебника и попълнете липсващите думи в текста:

  1. Природата на Земята

Географията е наука за ……………………........., …………………......... и ……………………................

на Земята. Тя възниква в Древна …………………Баща на географията е древногръцкия

учен ………………………...................Географския глобус представя …………………………………

форма на Земята. С помощта на градусната мрежа определяме ………………………….......

и …………………………………………на всяка точка на Земята. Изображението на земната повърхност върху плоскост се нарича ………………………………………………………………............

Числото на картата, което показва колко пъти е намалена земната повърхност се нарича………………...Земята е небесно тяло – ………………………и е част от………………………….

система. Тя се върти около ………………за ……….часа и обикаля около ………………….. за …………дни. Когато Земята се върти около оста си се сменят…………………………………......,

а когато обикаля около Слънцето се сменят………………………………………………….............

Формата на Земята оказва влияние върху……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………Избройте геосферите на Земята…………………………………………………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………..........................

Напишете континентите на Земята като ги подредите по големина – ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………..................................

Напишете океаните на Земята като ги подредите по големина – ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………................................……………………………………………………………………………………………………………...............................

Изпъкналите, вдлъбнатите и равнинните форми на земната повърхност се нарича ……………................................................................................................................

Скалите, които са се образували чрез застиване на магма се наричат……………………………,

скалите които се образуват чрез утаяване се наричат ………………………………, а променените скали се наричат……………………………Напишете примери за изпъкнали земни форми…………………………………………………………………, вдлъбнати земни форми……....................………………………………………………….и равнинни форми……………………………………..........................

Напишете горивни полезни изкопаеми………………..............., ……………………………………………..

и ……………………………….Напишете рудни полезни изкопаеми………………………………................

……………………………………………Напишете нерудни полезни изкопаеми………………….................

……………………………………………………..Моментното състояние на атмосферата на дадено място се нарича………………............., а повтарянето на времето над определена част от земната повърхност се нарича ………………………. ........Географското положение, въздушните маси, водните басейни и релефа са ………………………………..............на климата, а температурите, валежите и ветровете неговите ………………………….........Напишете климатичните пояси на Земята като започнете с екваториалния,………………………………., ………………………., .............. ………………………………………………………….., ………………., ……………………………….. и .......................…………………………………...Целогодишно топъл и дъждовен е климата в ............................………………………………..климатичен пояс.

Всички океани на Земята свързани помежду си образуват ………………………………………….

Той оказва силно влияние върху …………………………..и …………………………….. на Земята. Водите на сушата са …………………., ………………….,…………………….. и ……………………………………

…………………………….. Те имат значение за ……………………………, ……………………..........,………….

………………………………….Най – горния най – тънък слой на земната повърхност се нарича

……………………… и притежава свойството ………………………………….Най – плодородни и богати на хумус са ……………………………..почви. Разпространението на растителността зависи от …………………..и ……………….., а на животинския свят от…………………………..Ивици от земната суша, в които по определен начин се съчетават релеф, климат, води, почви, растителен и животински свят се наричат ……………………………………………..Напишете природните зони на Земята……….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………………………………………………………

Населението на Земята е ………….........милиарда души. То се състои от различни раси. Опишете белезите на :

негроидната раса – ……………………………………………………………………………………………..................;

монголоидната раса – …………………………………………………………………………………………..................,

европеидната раса – ……………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………..........................

Видовете селища са – ……………………..............и ………………………………………Карта на която са изобразени страните, техните граници, столици и по – големи градове се нарича – ……………………..................................................................В света има ………....страни, но само …………..са независими държави.

Държавите се различават по : ………………........, ………………………………………………и ………………....

…………………………….Напишете най – големите по площ държави – …………………………………......

……………………………………………. Напишете държави, които са монархии – ……………………….......

…………………………………………….Трите вида стопански дейности са ………………………………..........

/дайте пример/…………………………………………………, …………………………………/ дайте пример/……………………………………………………и ……………………………………................/ дайте пример/

………………………………………………………………………………………………………………………........................

Факторите, които влияят върху стопанството са ……………………………….и ……………………………

Стопанство, в което има конкуренция, размяна на стоки срещу пари и обменът на предмети и услуги, зависи от тяхното търсене и предлагане се нарича

..........................стопанство.