ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Рило – Родопска област

 

Рило – Родопска област

 

 1. Географско положение и обхват

    а/. Рило – Родопската област е разположена на юг от Краището и

         Горнотракийската низина

    б/. на запад достига до Македония, а на юг до Гърция

    в/. областта включва едни от най – високите планини в България

          – Рила, Пирин, Родопи, Осогово – Беласишката планинска редица

    г/. тук са и дълбоките долини на реките Струма и Места

 1. Природна среда

    а/. в областта преобладава средно – и вископланинския релеф

 • по долината на река Струма са разположени няколко котловини –

Благоевградска, Санданско – Петричка и др.

 • на изток от р. Струма са най – високите ни планини Рила и Пирин

с високи ридове и дълбоко прорязани долини

 • в западното подножие на Рила се намират Стобските пирамиди,

а в Пирин са Мелнишките пирамиди

 • по долината на река Места са разположени – Разложката и

 Гоцеделчевската котловини

 • на изток от р. Места се простира най – обширната българска

планина Родопи с много красиви скални форми и красиви пещери

     б/. полезни изкопаеми  – голямо разнообразие от рудни и нерудни

          полезни  изкопаем – олово, цинк, волфрам, мрамор, флуорит,

           перлит, зеолит

     в/. климат

      – върху по – голямата част от областта е разпространен планинския

             климат

 • в долните течения на реките Струма, Места и Арда има средиземноморско климатично влияние
 • снежната покривка във Рила и Пирин се задържа снежна покривка над 6

месеца

 • в района на Сандански, Гоце Делчев и Кърджали , снежната покривка е

рядко явление

      г/. води

            – от Рила и Пирин извират повечето големи български реки и техните

           притоци

 • в подножието на планините има много минерални извори – Велинград,

Девин, Наречен, Сандански, Рупите, Добринище, Огняново

       д/. почви

 • в речните долини са се образували алувиално – ливадни почви
 • в подножията и ниските части на планините преобладават канелените

горски почви

 • във височина се редуват сиви горски, тъмноцветни и планинско –

 ливадни почви

е/. растителност

 • по най – ниските склонове на планините има дъбови гори
 • над тях са буковите гори
 • Западните Родопи са покрити с иглолистни гори; такива има и във

високите части на Осогово, Рила, Пирин и Славянка

 • над горските пространства се срещат клек и планински ливади

   ж/ животинския свят включва почти всички планински видове –

         сърна, елен, кафява мечка, дива свиня, дива коза и др.

    з/. за опазване на природата Рила и Пирин са обявени за национални

     паркове, в чиито граници има редица резервати

 1. Природни ресурси и екологични проблеми

    а/. в Родопите са изградени едни от най – големите язовири

         – производство на електроенергия

 • водоснабдяване
 • напояване на земеделските земи

    б/. развиват се туризма и дърводобива

    в/. развива се пасищното животновъдство и тютюнопроизводството

    г/ по долините на реките се развива зеленчукопроизводството и

        отглеждането на плодове

    д/. рудодобив и оловно – цинково производство –  поражда големи

         екологични проблеми

ЗАДАЧА: Намерете информация в Интернет и напишете върховете на планините в Рило – Родопската област

Планина

Връх

Височина

Рила

 

 

Пирин

 

 

Родопи

 

 

Осогово

 

 

Беласица

 

 

 

ЗАДАЧА: Намерете информация в Интернет и напишете кои реки извират от планините в Рило –Родопската област? – ……………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА: Работете в Интернет и напишете кои са големите язовири в Рило – родопската област?

 

 

ЗАДАЧА: Напишете 3 големи курорта в Рило – Родопската област: – …………………...........…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………...........................................

ЗАДАЧА: Работете в Интернет и напишете кратка информация за екологичните

                    проблеми, които създават рудодобива и дърводобива в областта?

 

ЗАДАЧА: Работете в Интернет и намерете информация за пещерите Ягодинска или Дяволското гърло. Коя пещера се намира в близост до нашето населено място?