ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Природни области в България. Старопланинска област

 

Природни области в България. Старопланинска област

 

 1. Географско положение

    а/. простира се между Дунавската равнина, Задбалканските полета,

         р. Тимок и Черно море

    б/. Поделя се на две части – Предбалкан и Стара планина

 1. Предбалкан

    а/. обхваща северните и по – ниски дялове на Старопланинската област

    б/. между тези дялове са се оформили широки котловини – Ботевградска,

         Севлиевска,  Герловска

    в/. полезни изкопаеми – с най – голямо стопанско значение са варовиците

    г/. климат – умереноконтинентален

 • в някои от котловините се измерват рекордно

         ниски температури

 • най – много валежи падат през пролетта
 • по северните подножия духа топлият вятър фьон

    д/. води –

 • реките, извиращи от Предбалкана са малки
 • тук е втория по големина карстов извор – Глава Панега

    е/. почви – преобладават сиви и кафяви горски почви, а по долините на

        реките – алувиално – ливадни

    ж/. растителност – главно букови и дъбови гори, редки растителни видове

          са конския  кестен и дивия рожков

 1. Главна Старопланинска верига

    а/. има ключово положение между Северна и Южна България – с важно

         значение за климата на северните и южните части на страната

    б/. най – дългата планина в България – най – висок връх Ботев

    в/. разделя се на 3 дяла – западна, Средна и Източна Стара планина /

         най – ниска част

    г/. полезни изкопаеми – най – важни находища на полезни изкопаеми са

        медните   руди/ Етрополската и Златишко – Тетевенската планина/

        и мраморите/  Врачанската и Берковската планина/

    д/. климат – в ниските части климата е умерен, а над 1000 метра – планински

 • южните склонове са по – топли
 • проникват падащи студени ветрове

    е/. през част от старопланинското било минава Главния вододел

    ж/. от Стара планина извират едни от най – големите реки в България

           – р. Искър и  р. Луда Камчия образуват живописни проломи

 • в калоферската планина се намира най – високия водопад в страната

Райското пръскало

    з/. има височинно редуване на почви и растителност – най – разпространени са

         дъбовите и буковите гори

    и/. стопанско значение – развитие на туризма, горското стопанство, пасищното

         животновъдство, рудодобив, важни пътища/ проходите Петрохан, Витиня,

         Шипка, Проходът на републиката , Троян – Кърнаре и др.

    й/. стопанската дейност създава екологични проблеми – национален парк”Централен

          Балкан” за опазване на горите, растителното и животинското разнообразие

ЗАДАЧА: Напишете къде е разположена Стара планина? – ……………………………….............…………………………………………………………………………………………………............................................

ВЪПРОС: Кои са двете основни части на планината от север на юг? – ………………….…………………………………………………………………………………………………..  

ВЪПРОС: На колко части се дели основната Старопланинска верига? – ………………..…………………………………………………………………………………………………...

ВЪПРОС: Кой е най – високият връх на Стара планина? – ………………………………

ВЪПРОС: Каква роля играе Стара планина за климата на България? – …………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………….........................................…………………………………………………………………………………………………........................................

ЗАДАЧА: Намерете по природната карта на България, кои реки водят началото си от Стара планина? – ……………………………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………………........................................

ВЪПРОС: За кои стопански дейности има условия в Стара планина? – …………………..........………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

Какви полезни изкопаеми се добиват в Стара планина? – …………………………………...............…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………...........................................

ВЪПРОС: С каква цел е създаден природен парк „Централен Балкан” – …………………......………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………............................................