ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Годишен контрол

Годишен контрол

 1. На географска карта с мащаб 1:40 000 000, разстоянието между два града е 5 см.

    Колко е действителното разстояние между тях?

    а/. 2 5000 км      б/. 2000 км.           в/. 1 5000 км                г/. 1000 км

 1. В каква посока се движи кораб, който пътува от Южна Америка към Африка?

     а/. юг          б/. изток        в/. югоизток              г/. югозапад

 1. Вътрешния строеж на земята е изграден от:

    а/. литосфера, земна кора, мантия

    б/. земна кора, вътрешно и външно ядро

    в/. педосфера, земна кора, ядро

    г/. земна кора, земна мантия, ядро

 1. Коя външна обвивка предпазва Земята от силно нагряване и изстиване?

    а/. литосфера      б/. атмосфера         в/. хидросфера         г/. педосфера

 1. Най – малкият океан е :

    а/. Атлантически                          в/. Индийски

    б/. Тихи                                         г/. Арктичен океан

 1. Каква форма на релефа е котловината ?

    а/. вдлъбнатина                             в/. изпъкнал

    б/. равнина                                     г/. низина

 1. Нерудни полезни изкопаеми са:

    а/. въглища, нефт, природен газ

    б/. желязната, медната руда и боксита

    в/. варовикът, каолинът и мраморът

    г/. златото, хромовата и урановата руда

 1. Кое твърдение за климата е ГРЕШНО ?

    а/. на Екватора е горещ и сух

    б/. променя се под надморска височина

    в/. температурата на въздуха е елемент на климата

    г/. променя се по географска ширина

 1. Посочете ГРЕШНИЯ отговор за Световния океан:

    а/. водите му са в непрекъснато движение

    б/. температурата му се изменя по географска ширина

    в/. солеността е най – висока около полюсите

    г/. по дъното му има полезни изкопаеми

 1. Коя е пропуснатата дума в изречението?

      С изменението на ……………………………от Екватора към полюсите

      се променят природните зони.

      а/. релефа            б/. климата             в/. водите             г/. растителността

 1. Политическата карта дава информация за:

      а/. стопанските дейности                                          

      б/. местоположението на държавите

      в/. разположението на природните обекти

      г/. гъстотата на населението

 1. Според формата на управление държавите са :

      а/. вътрешноконтинентални и крайбрежни

      б/. демократични и тоталитарни

      в/. републики и монархии

      г/. малки и големи

 1. При коя икономическа дейност не се произвеждат стоки:

      а/. промишленост                       в/. земеделие

      б/. транспорт                              г/. добив на полезни изкопаеми

 1. Кръговата диаграма изобразява :

      а/. изменението на дадено производство по години

      б/. съотношението между отделните части на едно цяло

      в/. териториалното разпределение на икономическите дейности

      г/. организацията на производството

 1. Кое твърдение за Африка е вярно?

      а/. разположена е в четирите полукълба

      б/. бреговата и линия е силно разчленена

      в/. Червено море я отделя от Европа

      г/. на запад граничи с Индийския океан

 1. Африка е най – горещият континент на Земята, защото:

      а/. релефът и е разнообразен

      б/. е разположена между Екватора и двете тропични окръжности

      в/. океанските течения около нея са топли

      г/. през нея преминава Гринуичкия меридиан

 1. Кое твърдение за населението на Африка е ГРЕШНО?

      а/. населението нараства бързо

      б/. разпределено е неравномерно

      в/. преобладава населението от европеидната раса

      г/. има пъстър езиков и религиозен състав

 1. Коя икономическа дейност в Африка е водеща ?

      а/. промишленост                   в/. транспорт

      б/. земеделие                           г/. туризъм

 1. Коя особеност е вярна за Антарктида ?

      а/. част е от Лавразия

      б/. има постоянно население

      в/. малка средна надморска височина

      г/. най – ниски средногодишни температури

 1. Кой представител на животинския свят е символ на Антарктида?

      а/. бяла мечка         

      б/. полярен вълк      

     в/. пингвин        

     г/. полярна лисица