ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Стопанство на България

Стопанство на България

 1. Развитие на българското стопанство – основни етапи

   а/. в продължение на векове развитието на стопанството е част от общите стопански

        процеси в Европа и съседните черноморски и  средиземноморски страни.

     б/. завладяването на Югоизточна Европа от Османската империя   предизвиква големи

         промени в начина на живот и стопанството на Балканите

 • прекъснати са търговските връзки със страните от другите европейски райони
 • Значителна част от местното население се преселва в полупланинските и

планинските територии на страната и променя своя поминък

 • Въведени са тежки данъци и повинности
 • Основни стопански дейности са животновъдство, растениевъдство,

 лов, дърводобив, занаятчийство и търговия

       в/. Възраждането на българските земи през XVIII – XIX в. е белязано от подем

 • нараства земеделското производство в равнините
 • разрастват се важни културни, производствени и търговски центрове

 като Пловдив, Варна, Шумен и Русе

 • много българи учат във Франция, Германия, Швейцария, Австрия

и Русия и пренасят по нашите земи модерни стопански идеи

 • речното корабоплаване свързва дунавските ни градове със страните

от Средна Европа.

 • в полупланинските и планинските райони се появяват големи занаятчийски центрове – Берковица, Троян, Тетевен, Трявна, Елена, Котел, Медвен, Жеравна, Сливен, Копривщица
 • започва строителство на църкви и училища, основана е Българската екзархия
 • през 1834 г. в Сливен е изградена първата фабрика на Балканския полуостров
 • през 1866 г. е построена и първата железопътна линия по нашите земи, която е свързвала Варна и Русе

           г/. железопътна линия по нашите земи, която е свързвала Варна и Русе Освобождението на

                България създава благоприятни условия за на   индустриализация

 • Поставя се началото на строителството на фабрики и заводи, изграждат се шосейни и железопътни линии, пристанища
 • В земеделието започва да се използва машинна техника
 • Развива се производство на хранителни и текстилни изделия, цимент, метали, дървен материал, хартия
 • построени са електрически централи, започва електрификацията на големите градове
 • до средата на XX в. обаче България остава слаборазвита в стопанско отношение страна

             д/. Значителна модернизация на стопанството на България е постигната след Втората световна

                  война

 • започва строителство на големи заводи, електроцентрали, асфалтирани пътища, електрифицирани железопътни линии
 • възникват големи пристанищни центрове
 • в земеделието навлизат трактори и друга машинна техника
 • изграждат се големи курортни центрове

             е/. Съвременното стопанство на България е добре развито.

 • сред добивните стопански дейности се отличават въгледобивът и рудодобивът, растениевъдството и животновъдството
 • водещи обработващи производства са тези на електроенергия, храни, облекла, метали , химически и строителни изделия, дървесина
 • същевременно много от машиностроителните предприятия, построени през втората половина на ХХ в., са закрити
 1. Фактори за развитие на съвременното стопанство в България

    а/. благоприятно географско положение за развитието на стопанството и

           търговските връзки с водещите страни в света

      б/. благоприятни са и климатичните ѝ характеристики, водното, почвеното и горското богатство

           за развитието на земеделието, добивните и обработващите дейности, транспорта, търговията,

           туризма

       в/. основа за стопански подем създават някои от нейните полезни изкопаеми

       г/. Някои от стопанските дейности предизвикват неблагоприятни последици за природната среда

       д/.Мерките, които се предприемат, за да се противодейства на замърсяването на българската природа, се наричат екологична политика – закриват се опасни за природата и хората производства, изграждането на пречиствателни инсталации и др.

 1. Добивни стопански дейности

    а/. с най-голям добив сред полезните изкопаеми се отличават въглищата, оловно-цинковата, медната

         и мангановата руда, варовиците, каменната сол, каолинът и гипсът

     б/. дърводобивът е характерен за планинските райони

    в/. развива се земеделието

 • пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, овес, захарно цвекло, зеленчуци, ябълки и грозде се отглеждат в Дунавската равнина
 • основни растениевъдни производства в Горнотракийската низина са зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството
 • в Задбалканските котловини се отглеждат маслодайна роза и лавандула, а в района на Кюстендил череши и ябълки
 • в Източните Родопи и Самоковско се засяват тютюн, лен, картофи
 • грозде се отглежда в южните райони и по Черноморското крайбрежие на страната ни
 • в районите, където има зърнени култури, добре развито е отглеждането на говеда, свине, птици
 • за Родопите и другите планински части са характерни пасищно овцевъдство, козевъдство и говедовъдство.
 1. Обработващи стопански дейности – днес повечето наши преработващи предприятия използват продукция, получена от българското земеделие и от добива на въглища, рудни и нерудни полезни изкопаеми и дървесина

    а/. добив на електроенергияе

 • електроцентрали, работещи на въглища
 • тецовете в големите градове използват природен газ
 • най-голямо количество електроенергия в страната се произвежда в АЕЦ „Козлодуй“
 • значителни количества – в големите наши Вецове, по-голямата част от които са в Родопите

    б/. България има големи заводи за производство на метали в Перник, Пирдоп  и Комбината за цветни  метали (КЦМ) между Пловдив и Асеновград

    в/. в България се произвеждат разнообразни химически продукти

изкуствени влакна, горива и масла,

 • големи заводи за  изкуствени торове, пластмаса, каучук, лекарства са изградени край Бургас, Девня, Димитровград
 • лекарства, козметични изделия и парфюмерия се произвеждат в София, Пловдив, Дупница, Пещера, Разград, Карлово, Казанлък
 • големи количества цимент се произвеждат в Девня, Златна Панега, Бели извор
 • голям завод за стъклени изделия е построен край Търговище
 • в България има много големи и малки предприятия за производство на текстилни тъкани и   облекла
 • традиционно е също производството на разнообразни хранителни изделия
 • текстилните и хранителните предприятия са разположени навсякъде из страната
 1. Обслужващи стопански дейности

     а/. България се отличава със сравнително добре развит транспорт

 • най-голямо значение за вътрешните връзки в страната имат автомобилният и железопътният транспорт
 • през последните години се увеличава дължината на изградените автомагистрали
 • за външната търговия по-голяма роля играят водният и въздушният транспорт

      б/. туризмът има важно значение за стопанството на страната ни

 • Природните и културно-историческите забележителности, лечебните минерални извори привличат годишно около 10 млн. туристи у нас
 • Известни курортни центрове са Несебър, Созопол, Слънчев бряг, Варна, Банско, Боровец, Пампорово, Хисар
 1. Основните проблеми пред съвременното развитие на българското стопанство

     а/. свързани са с промените, предизвикани от затварянето на редица големи предприятия и възникването на нови производства, които изискват опит сред работещите

     б/. необходимо е закриването на редица стари и замърсяващи предприятия в енергетиката, металургията и химическата промишленост

      в/. Неблагоприятни последици има затварянето на редица машиностроителни заводи

 

ЗАДАЧА: Кои фактори влияят за стопанското развитие на страната ни? – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАДАЧА: Проучете какви полезни изкопаеми се добиват във вашия роден край и подгответе кратък доклад.

 

 

ЗАДАЧА: Проучете кои са най-важните обработващи предприятия във вашето селище и родния ви край и ги напишете.