ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

7 клас, география и икономика, 05.06. 2020 г.

 

Държавно устройство и административно – териториално деление на България

 1. Конституция и органи на управление :

     а/. устройството на съвременната българска държава се основава на приетата от 7 – то Велико народно събрание Конституция

 • България е република с парламентарно управление
 • в нея несе допускат автономни образувания
 • тя е единна държава с неприкосновена териториална цялост
 • съществува местно самоуправление

      б/. властите в Република България е разделена на законодателна, изпълнителна и

           съдебна власт

 • Народно събрание е орган на законодателната власт, което се състои от 240 народни представители.Те се избират за 4 години. Народното събрание

приема:

 • закони и държавния бюджет
 • насрочва избори
 • одобрява международни договори
 • упражнява контрол
 • Президентът е държавен глава на Р България
 • избира се пряко от народа за 5 години
 • представлява България в отношенията и с други страни
 • сключва договори
 • президентът е върховен главнокомандващ
 • насрочва избори
 • възлага съставянето на правителство
 • издава укази и др.
 • Министерски съвет/ правителство/ – осъществява изпълнителната
 • власт
 • състои се от министър – председател и министри
 • ръководи вътрешната и външната политика на държавата
 • изготвя законопроекти и решения
 • осигурява обществения ред и сигурността в страната
 • сключва международни договори
 • Съдебна власт
 • тя е независима
 • защитава законните интереси на гражданите
 • нейни представители са Върховния административен съд,

Върховния касационен  съд, Висшия съдебен съвет

 • Конституционен съд е независим от Народното събрание, Президента и Министерския съвет
 • той изяснява и тълкува Конституцията
 • произнася се по спорни въпроси и противоречия между отделните власт

            в/. символи на Република България – герб, печат, химн

 1. Административно – териториално деление

    а/. по Конституция територията на страната се дели на области и общини

    б/. в България има 28 административни области въз основа на:

 • релефа
 • реките
 • големината на административните центрове
 • главна граница между областите в Северна и Южна България е старопланинското било

в/. Общините са по – малки териториални единици във всяка административна област

 • органите на самоуправлението в тях са общинските съвети и общинските кметове, които се избират за 4 години
 • в България има 265 общини
 • селищата на общините се ръководят от кметове

ЗАДАЧА: Напишете кои са главните органи на управление в България? – ……………...…………………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………………………………...........................................

ЗАДАЧА: Напишете по какви принципи се формират административно – териториалните области в България? – ………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА: Напишете кои са 28 – те области в Република България – ……………………..........………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................