ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Преодоляване на естествени препятствия

Изгледайте видеото и изпълнете:

ОНЛАЙН УРОК ПО ФВС

https://www.youtube.com/watch?v=vBpx052-h9s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hnXAp7UIjRCh8SWaEh3E0VpjpZPdvUTW7EeK77sc4ranlr3xomgQ7P_E

Зумба за деца "Toca-toca"

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A

 

Туристически  излет

Излетът е една от основните форми на спортно-туристическата дейност и се провежда в близките до населеното място околности по предварително избран маршрут с пресечен терен. Пресеченият терен е ограничено неравно  място от земната повърхност с естествени препятствия, които ограничават движението: качване по склонове, спускане, преминаване през реки, потоци и т.н. Времетраенето на познавателно-двигателната дейност е до 4 часа, като физическото натоварване е средно по големина. В тези часове се включва и времето за игри сред природата, за хранене, за запознаване на учениците с растителните или животинските видове, историческите или природо-географските забележителности в района. В обучението паралелно се придобиват знания и умения за познаване и използване на турис-тическа екипировка, основни изисквания за здравословно хранене, закаляване на организма и др.

Туристическото ходене е най-характерната двигателна дейност при излета. Правилното ходене изисква движенията да се извършват пестеливо, с умерен темп и с дължина на крачката в зависимост от теренните условия в планината или парка. Преходът може да се осъществява и на 2 – 3 отсечки с времетраене за един преход от 20 – 30 мин, а ходовите километри за деня да бъдат около 2 или 3 км. Игровата дейност се съобразява с натоварването и почивките по време на излета.

Преодоляване на естествени препятствия

 По време на излета или туристическата разходка в планината се срещат различни естествени препятствия – паднали дървета, камъни, преплетени клони, храсти, стръмни брегове, сипеи, скални масиви, каменни реки (морени), малки речни потоци и др. Преминаването може да се извършва поединично или групово. Заобикаляне, прескачане, провиране през дърво, коренища или отделно стърчащи камъни се извършват поединично и винаги от по-лесната страната за преминаване. При прескачането на малки естествени препятствия е важно да се избере удобно място за стъпване, за да се осигури сигурно и безопасно приземяване. При преминаване на малка река се „опипват“ камъните с прът или щека. Друг начин е, като се прави предварителна преценка на разстоянията между камъните и мястото за стъпване с подпиране на пръта или щеката. При поточета или много малки и тесни рекички е уместно да се прилага вторият начин за преминаване. Ученикът трябва да направи вярна преценка на разстоянието между камъните и между бреговете, да вложи точно мускулните си усилия и да запази равновесие при преминаването. При по-големи речни потоци може да се използва и преминаване по камъни с подпиране на прът (не тояжка), който се захваща с двете ръце и се мести само тогава, когато и двата крака са неподвижни и в стабилна опора  .