ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българското черноморско крайбрежие

 

Българското черноморско крайбрежие

 

 1. Географско положение и обхват

    а/. българското черноморско крайбрежие е тясна ивица / до 40 км. / в Източна

        България

   б/. тя е под климатичното влияние на черноморските въздушни маси

   в/. западните граници на областта са твърде условни

   г/. включва части от Дунавската равнина, Предбалкана, Стара планина,

       Бургаската низина и Странджа

 1. Природни условия

    а/. Добруджанското крайбрежие има висок и стръмен бряг

 • на юг от него се редуват хълмисти и низинни участъци
 • типични за Северното черноморие са пясъчните плажове, дюните и
 • свлачищата
 • навътре в сушата се срещат уникални природни забележителности

    б/. полезни изкопаеми 

 • по – голямо значение имат находищата на въглища в Добруджанския

басейн и Бургаската низина

 • медни руди в южните части на областта
 • предполага се, че нефт и природен газ има по северно черноморското
 • крайбрежие

   в/ климат

              – на север преходноконтинентален

               – на юг – континентално – средиземноморски

 • типичен местен вятър е бризът / през деня духа от морето, а през нощта

в обратна посока/

   г/. води

 • в областта са се образували:много крайморски езера / Варненско, Поморийско, Мандренско, Атанасовско /
 • в Черно море се вливат реките Камчия, Провадийска, Велека и др.

   д/. почви

 • от север на юг се редуват черноземи, сиви горски почви, смолници и жълтоземни
 • в нископланинските части се срещат канелени горски почви
 • край реките са се образували алувиално – ливадни

   е/. растителност 

 • на север преобладават степни растения
 • в старопланинската част и Странджа има гори от дъб и източен бук
 • резерватът „ Камчия” е създаден за опазване на най – обширните у нас лонгозни гори/ бряст, ясен, летен дъб, върба, дива лоза, бръшлян, а в

заблатените участъци виреят блатно кокиче, тръстика, водна лилия,

по дюните пясъчна лилия /

    ж/. животински свят

 • срещат се редица бозайници – сърна, дива котка, лисица, видра
 • голямо е видовото разнообразие на насекоми, паякообразни, земноводни,

влечуги и птици

 1. Природни ресурси и екологични проблеми

     а/. почвите и климата са подходящи за отглеждане на зърно, слънчоглед,

          лозя и др.

          култури

     б/. типични стопански дейности са риболовът и добивът на морска сол

     в/. на базата на сероводородната кал се развива балнеолечението

     г/. много добре се развива туризма на базата на неповторимата природа

          и културно – историческото наследство

     д/. строителството на големи туристически комплекси застрашава

          природата на  българското крайбрежие, както сушата, така и водата

ЗАДАЧА: Напишете какъв е обхвата  на Българското черноморско крайбрежие? – ……………............................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………...........................

 

ЗАДАЧА: На какво се дължи разнообразието на почвите и растителността

               в областта? – .............................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………...................................

ЗАДАЧА: Посочете кои са условията за развитието на туризма по българското черноморие? – ……………………………………………………………………………………………………...................……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Напишете факти, свързани с разрушаване и нарушаване на природата по нашето Черноморие поради прекомерното му застрояване: – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………....................................