ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

 

Тест

 1. Кое твърдение НЕ се отнася за географското положение на Европа?

    а/ пресича се от Северната полярна окръжност

    б/. има широка сушева връзка с Азия

    в/. през континента преминава Гринуичкия меридиан

    г/. граничи с Атлантическия и Индийския океан

 1. Коя от посочените части на Европа има най – разнообразен релеф?

    а/. Западна Европа                              в/. Източна Европа

    б/. Средна Европа                               г/. Южна Европа

 1. Алпийският релеф не е разпространен в :

    а/. Пиренеите                                                         в/. Пирин

    б/. Апенините                                                        г/. Кавказ

 1. В Рур, Горен Шльонск и Донбас се добиват:

    а/. железни руди                                  в/. въглища

    б/. боксити                                           г/. нефт

 1. В коя част на Европа режимът на реките е сравнително постоянен ?

   а/. в Западна Европа                                         в/. в Източна Европа

   б/. в Северна Европа                                        г/. в Южна Европа

 1. Кой от изброените географски обекти е разположен едновременно на тундрата, тайгата и степите ?

   а/. Скандинавските планини                                  в/. Източноевропейската равнина

   б/. Средноевропейската равнина                           г/. Балканския полуостров

 1. Кои обекти в Европа са най?

    а/. най – високата точка                                                     

    б/. най – големия полуостров

    в/. най – дългата река

    г/. най – голямото по площ езеро

 1. Определете коя двойка растение – животно обитава една и съща природна зона.

    а) кипарис – дива коза

    в) корков дъб – лос

    б) бук – леминг

    г) смърч – макак

 1. В сравнение с останалите континенти, Европа е:

    а/. с най – голям брой население                     в/. най – нисък естествен прирастнай –

    б/. най – голям брой преселници                     г/. най – голям дял на младото население

 1. В кое икономическо обединение членуват 28 от европейските държави?

     а/. Съвет на Европа                               в/. НАТО

     б/. Европейски съюз                             г/. Черноморско икономическо сътрудничество

 1. Производството на електроенергия от ВЕЦ е типично за:

      а/. Северна Европа                          в/. Южна Европа

     б/. Източна Европа                           г/. Западна Европа              

 1. Коя характеристика на Балканския полуостров е ГРЕШНА?

     а/. високи и стръмни брегове                            в/. широка връзка с континента на север

     б/. силно разчленена брегова линия                 г/. големи запаси от минерални и                                                                                       водни   ресурси                                                                            

 1. Кой е най – големият Балкански полуостров?

     а/. полуостров Истрия                        в/. Халкидическият полуостров

     б/. полуостров Атон                           г/. полуостров Пелопонес

14.Коя характеристика за природата на Балканския полуостров е вярна?

     а) Разполага с големи запаси на нефт.

     б) Валежите намаляват от изток на запад.

     в) Има различни по произход езера.

     г) Реките се оттичат към три морски басейна.

 1. Коя характеристика за населението на Балканския полуостров е грешна?

      а) Броят на населението му намалява.

      б) Най-старите жители са илири, траки и елини.

      в) Най-многобройни са православните християни.

      г) Най-младо е населението в Сърбия и Хърватия.

 1. Какво е общото между Динарските планини и Балканидите ?

       а/.обхватът и посоката на простиране

       б/. височината и дължината

       в/. възрастта и начинът на образуване

       г/. стопанската усвоеност

 1. Румъния, България и Гърция отглеждат:

       а/. зърнени култури                               в/. цитрусови плодове

       б/. маслини и сусам                               г/. памук и тютюн

 1. Коя граница на България преминава през планините Огражден,

       Малешевска, Влахина и Осоговска ?

       а/. с Гърция                                                в/. със Сърбия

       б/. с Турция                                                г/. с Македония

 1. Отбележете с + вярното и с – грешното твърдение за природата на България.

       а) Релефът на страната е равнинно-хълмист.

       б) Наличие на разнообразни полезни изкопаеми.

       в) Има две климатични области.

       г) Главният вододел пресича България през средата.

      д) Кафяви горски са почвите в Горнотракийската низина.

      е) Растителността се изменя по надморска височина.

 1. Климатът на България се променя от север на юг поради :

      а/. влиянието на географската дължина

      б/. влиянието на географската ширина

      в/. преобладаващите западни ветрове

      г/. влиянието на умерените въздушни маси

 1. Кое от посочените твърдения се отнася за реките в България ?

      а/.  реките са равномерно разпределени

      б/. реките са плавателни

      в/. имат постоянен режим през цялата година

      г/. къси са и с малки водосборни басейни

 1. Кой почвен тип не е представен в Тракийско – Странджанската

      област ?

      а/. смолници                                                     в/. канелени горски

      б/. черноземни                                                 г/. жълтоземни

 1. Коя характеристика за населението на България е ГРЕШНА ?

       а/. неравномерно разпределение

      б/. отрицателен естествен прираст

      в/. висок дял на младото население

      г/. официална религия е православието

 1. Коя характеристика за стопанството на България НЕ е вярна ?

        а/. нарастване дела на частната собственост

        б/. водеща роля на пазара при производството на стоки и услуги

        в/. слаба осигуреност с енергийни и минерални суровини

        г/. държавен контрол върху цените на стоките и услугите

 1. Към коя езикова група са езиците на сърби, хървати и словенци ?

                а/. романска                                                 в/. славянска

                б/. германска                                                г/. смесена

 

 1. На границата с коя съседна на България държава се намира

                гранично – пропусквателният пункт  Капитан Андреев ? - ………

                ……………………………………………………………………………………………………