ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Природни области в България. Краищенско – Средногорска област

 

Природни области в България. Краищенско – Средногорска област

 

  1. Обхват

    а/. простира се успоредно и на юг от Стара планина

    б/. поделя се на Задбалкански котловини, Средногорие и Краище

 

  1. Задбалкански котловини

     а/. разположени са в редица неподсредствено под южните склонове

         на Стара планина

     б/. най – голяма е Софийската котловина – други котловини са

         Златишко –  Пирдопската, Карловската, Казанлъшката, Сливенската

         и  няколко други по – малки

     в/. климат – умерено – континентален, на изток преходноконтинентален;

          типично явление за Сливенската котловина са падащите студени

          ветрове от  север

     г/. води – големи реки, протичащи през котловините са Искър, Тополница,

          Стряма и   Тунджа; много от котловините са богати на

         минерални извори

     д/. почви – смолници, канелени – горски и алувиално – ливадни

     е/. естествената растителност е силно променена и запазена главно край

          реките

  1. Средногорие – към него се отнасят главните дялове на Средна гора

    а/. най – висока е Същинска Средна гора с връх Богдан – в нея има

        значителни находища на медна руда

    б/. на запад са планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша, Плана и

        Лозенска,

         а на  изток – Бакаджиците и Карнобатски Хисар

    в/. най – висока в Средногорието е Витоша с Черни връх – в нея се

         намира най – дългата пещера в България / Духлата / , а по склоновете

          и са се  образували интересни каменни реки от морени

    г/. води – от Средна гора извират реките Тополница, Луда Яна, Сазлийка

         и др. Средногорието е богато на минерални извори – най – известни

         са минералните  извори  при Хисаря и Стрелча

    д/. почви – смолници, канелени горски почви, а във височина – кафяви

         горски и планинско – ливадни

    е/. растителност – в планините са запазени вековни дъбови и букови гори,

        а във  Витоша и иглолистни

    ж/. за запазване на горите е създаден природен парк „Витоша” и

          резерватите  „Торфено бранище” и „Бистришко бранище”

 

  1. Краище – включва множество планини/ Милевска, Руй, Конявска и др./

    а/. има находища на кафяви въглища

    б/. климат – умерен на север и преходноконтинентален на юг

    в/. в Сепарева баня се намира най – горещият минерален извор в България

        / 102,50С /

 

    г/. почви – в котловините има смолници и алувиално – ливадни почви, а в

         планините

        канелени и кафяви горски

   д/. преобладаващата растителност е широколистна – дъб, бук, келяв габър

 

  1. Природни ресурси и екологични проблеми

    а/. в Карловската и Казанлъщката котловина се отглеждат маслодайна

        роза, лавандула, мента

    б/. развива се дърводобив

    в/. водите на реките се използват за напояване и производство на

         електроенергия

    г/. екологични проблеми – свързани с добива на въглища и медни

         руди

       / нарушава се  растителната и почвената покривка, замърсяват се

         водите и въздуха /

 

ВЪПРОС: Напишете кои са планините и равнините на Краищенско –

                   Средногорската област? – …………………………………………………….......................... ……………………………………………………………………………………....................................... ……………………………………………………………………………………..................................... …………………………………………………………………………………….....................................

ВЪПРОС: Към кои климатични области принадлежи тази област? – …………………............……………………………………………………………………………………......................................................…………………………………………………………………………………….....................................................

ВЪПРОС: Защо наричат Карловската и Казанлъшката котловина

                  „Долината на розите” – ………………………………………………………….........................……………………………………………………………………………………......................................................

ВЪПРОС: Какви екологични проблеми поражда стопанската  дейност? – …………….......   ……………………………………………………………………………………....................................................  …………………………………………………………………………………….....................................................