ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест – изходящо ниво

Тест – изходящо ниво

 1. Епохата на Европейското Средновековие обхваща времето от :

    а/. 5 – 15 век                              в/. 7 – 15 век

    б/. 5 – 17 век                              г/. 12 – 15 век

 1. Кой приема общите и задължителни за всички християни решения?

    а/. Римския папа                              в/. отците от църквата

    б/.Вселенският събор                      г/. Константинополският патриарх

 1. Кое от изброените е причина за Великото преселение на народите?

    а/. германските племена създават свои държави в Западна Европа

    б/. унищожени са ценни паметници от Античността

    в/. затоплянето на климата вАзия, което предизвиква раздвижването на номадски

         племена на Запад в търсене на плодородни пасища

    г/. загива Западната Римска империя

 1. Кое НЕ е последица от Великото преселение на народите?

    а/. поставен е краят на Античната епоха

    б/. появяват се занаятите и търговията

    в/. променя се политическата карта на Европа

    г/. трудът на робите е заменен с трудът на свободния земеделец

 1. Кой владетел покръства франките ?

    а/. Карл Велики

    б/. Хуго Капет

    в/. Вилхелм Завоевателя

    г/. Хлодвиг

 1. Кое понятие означава „Свещена книга на мюсюлманите” ?

    а/. Харта

    б/. Гилдия

    в/. Коран

    г/. Евангелие

 1. Защо братята Кирил и Методий са обявени за светци покровители на

     Европа?

     а/. покръстват източните славяни

     б/. създават Охридската книжовна школа

     в/. извършват реформа в християнската църква

     г/. създават основите на славянската култура

 1. Кои са трите съсловия в западноевропейското общество?

     а/. благородници, духовници и селяни

     б/. рицари, търговци и селяни

     в/. духовници, книжовници и селяни

     г/. селяни, търговци и занаятчии

 1. Кое от определенията, отнасящи се до средновековното общество,

    НЕ Е вярно?

    а/. селяните трябва да работят

    б/. монасите трябва да воюват

    в/. владетелите трябва да управляват

    г/. рицарите трябва да воюват

 1. Коя е правилната последователност на управление на владетелите?

    а/. Аспарух, Симеон Велики, Карл Мартел, Луи IX Свети

    б/. Симеон Велики, Луи IX Свети, Аспарух, Карл Мартел

    в/. Аспарух, Карл Мартел, Симеон Велики, Луи IX Свети

    г/. Луи IX Свети, Карл Мартел, Аспарух, Симеон Велики

 11. С кое събитие е свързана годината 843г.?

    а/. разделянето на Франкската империя 

    б/. Кръстоносните походи

    в/. Стогодишната войни

    г/. възникването на исляма

 1. Годината 1096г е свързана с:

      а/. началото на Кръстоносните походи

      б/. османското завоюване на Балканския полуостров

      в/. завладяване на Българското царство от Византия

      г/. Великото преселение на народите

 1. Как цар Калоян получава международно признание на владетелската си

    титла ?

    а/. сключва мирен договор с Византия?

    б/. води преговори с кръстоносците

    в/. сключва уния с Римската църква

    г/. побеждава латинските рицари

 1. Кое НЕ Е причина за възхода на градовете през 11 – 12 век?

    а/. нарастване на населението

    б/. развитие на занаятите и търговията

    в/. поява на излишъци, които стимулират търговията

    г/. възраждане на интереса към римската цивилизация

 1. Коя е приликата между Католическата и Православната църква?

      а/. приемат Римския папа за духовен глава

      б/. свещениците им имат право да създават семейство

      в/. в храмовете им се проповядва на един език – латинския

      г/. вярват в Исус Христос и приемат Библията за своя свещена книга

 1. Кой от изброените паметници е част от българското и световното културно

      наследство на Юнеско ?

      а/. джамията „Света София”

      б/. Рилския манастир

      в/. катедралата в Аахен

      г/. двореца в Алхамбра

 1. Кое твърдение е ГРЕШНО?

      а/. през 15 – 17 век българските манастири се съхраняват като духовни

           и книжовни центрове

      б/. Османската империя е силно централизирана и военизирана държава

      в/. първото въстание на българите срещу османската власт избухва

           през 17 век

      г/. стопански център на градовете в българските земи през 15 – 17 век

           е чаршията

 1. Запишете срещу имената буквата на съответстващото описание:

      Карл Велики                А/.  Византийски император, който възстановил единството

                                                на Римската империя и издигнал храма „Света София в

                                                     Константинопол

 

      Борис I                             Б/. Франкски император, който чрез многобройни военни

                                                походи обединил европейския Запад и превърнал Аахен

                                                      в своя столица

 

      Уилям Завоевателя          В/. български владетел, който спечелил битката при

                                                      Клокотница, възстановил българската патриаршия и

                                                      пръв сякал златни монети

 

       Юстиниан Велики           Г/. български владетел, който покръстил българите и

                                                       приел учениците на Кирил и Методий

 

       Иван Асен II                     Д/. нормандски херцог, който спечелил битката при

                                                        Хейстингс, станал английски крал и по негова

                                                        заповед е създадена книгата на „Страшния съд”

 1. С кой български владетел свързвате следния исторически извор?

     „Той завладял много крепости, най – главната от които била Лариса, а жителите и

       преселил във вътрешността на България и ги използвал като съюзници срещу

       ромеите. Пренесъл мощите и на св. Ахилий, като ги положил в Преспа, където се

       намирали  неговите дворци”

       а/.Симеон               б/. Самуил              в/. Крум                г/. Иван Асен II

 1. Открий кое твърдение НЕ Е вярно?

      а/. по времето на хан Омуртаг България е разделена на военно – административни

          области, наречени графства

      б/. през 8654 г. в България пристигат византийски духовници и покръстват хана и

           неговото семейство

      в/. през 1205 г. цар Калоян нахлува с войските си в Тракия и разгромява рицарската войска край Одрин

      г/. през 1331 г. на българския престол се възкачва цар Иван Асен II