ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Човекът и природата/Контрол и оценка/

6 клас Човекът и природата 10.06.2020г

Тема: Човекът и природата/Контрол и оценка/

 

Издателство:Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662

Урок:

https://ucha.se/watch/3042/Test---Struktura-i-zhizneni-protsesi-pri-organizmite/urok/8188

https://ucha.se/watch/8399/godishen-pregovor-test-chast-2/urok/8188

 

Тест- Човекът и природата-6клас

 

Име………………………………………………………………………дата……………….

1.Коя  единица  служи за измерване на налягане?

А)kg ;             Б)kg/m;             В)N ;              Г)Pa;

2.Силата на тежестта е :

А)силата, с която Земята привлича намиращите се близо до повърхността и тела;  Б)силата, с която дадено тяло действа върху опората , на която е поставено;     В)силата, с която опората действа на поставените върху нея тела;                   Г)мускулната сила , нужна за повдигане на едно тяло от земната повърхност;

3.Посочете в коя група са изброени само  електронеутрални частици:

А)електрони, протони, неутрони;     Б)атоми, атомни ядра, молекули;                                В) атомни ядра, неутрони, молекули ;    Г)молекули,неутрони,атоми;

4.При изгаряне на една от крушките , включени във веригата, останалите крушки:

А)престават да светят , ако са свързани успоредно с изгорялата;                 Б)продължават да светят, ако са свързани успоредно с изгорялата ;                           В)продължават да светят, ако са свързани последователно с изгорялата ;               Г)престават да светят, независимо как са свързани с изгорялата;

5.Кое свойство на кислорода не е физично?

А)безцветен газ  ;     Б)няма вкус;      В)малко се разтваря във вода ;    Г)с желязото и водата образува ръжда;

6.Кое свойство на водорода е химично?

А)по-лек е от въздуха ;      Б)няма вкус ;      В)малко се разтваря във вода ;      Г)гори в кислородна среда;

7.Коя от означените химични реакции е пример за химично заместване?

А)Водороден пероксид-----Вода + Кислород;                                       

  Б)Водород+Кислород---- Вода ;                                                                                              

В)Цинк +Сярна киселина----- Цинков сулфат + Водород ;     

 Г)Калциев оксид+Вода---- Калциев дихидроксид;

8.Кое свойство на желязото не се свързва с практическото му приложение?

А)привлича се от магнит ;    Б)провежда добре топлина;       В)образува сплави;           Г)на влажен въздух ръждясва;

9.Кое от изброените вещества се получава при взаимодействие между желязо и сяра?

А)серен диоксид ;                    Б)железен трихлорид ;                В)железен сулфид;      Г)трижелезен тетраоксид;

10.Кое химично съединение води до образуване на киселинен дъжд?

А)Сериста киселина;                Б)Въглероден диоксид;              В)Калциев сулфит;         Г)Въглероден оксид;

11.Кое от изброените вещества взаимодейства с озона от въздуха и разрушават озоновия слой?

А)водород и въглероден диоксид;       Б)азот и кислород;          В)фреони и азотни оксиди;        Г)водни пари;

 

12.Животните на сушата най-често се движат чрез:

А)ходене, бягане, скачане ;             Б)ходене, бягане, летене;     В)скачане,пълзене, плуване;     Г)катерене, пълзене, летене;

13.Разнообразие в поколението се получава при:

А)безполовото размножаване;     Б)половото размножаване;      В)пъпкуване; Г)вегетативно размножаване;

14.Оплождането при растенията е процес на:

А)пренасяне на прашец от тичинките върху плодника;      Б)сливане на мъжка и женска полова клетка;      В)образуване на цвят и семе;     Г)разпространяване на плодовете и семената;

15.Скелетът на бозайниците и човека е изграден от:

А)череп,гръбначен стълб,мускули;         Б)череп,гръбначен стълб,гръден кош,кости на крайниците;       В)кости и скелетни мускули;         Г)кости,стави и скелетни мускули;

16.Здравословния начин на живот влияе добре:

А)само върху движенията на организма;      Б)само върху храненето и дишането;    В)само върху размножаването ;      Г)върху всички жизнени процеси;

17.Напишете четири схематични знаци на елементи на електрическа верига.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................

18.Напишете четири болести на половата система при човека.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Критерии за оценка:

Въпросите от номер 1 до номер 16 носят по 1 точка.Въпросите с  номерата 17 и 18 носят по  4 точки.Максимален брой точки от теста – 24.

Задачи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Точки

Скала за преобразуване на точки в оценка.

До 7 точки

От 8 до 11 т

От 12 до 16 т

От 17до 20 т

От 21 до 24 т

 

Слаб 2

Среден 3  

Добър 4

Мн.Добър 5

Отличен 6

 

Брой точки:……………….                                      Оценка:……………………..