ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво научих по човекът и обществото в 3 клас

Тема:Какво научих по човекът и обществото в 3 клас

Тест по Човекът и обществото / изходно ниво/

 

 1. Допълнете пропуснатите думи в изреченията :   

         

  Нашата родина е  ……………………………………. .Тя е страна в континента ……………………………………………..

и е разположена в неговата югоизточна част наречена ……………………………………………………………………….

 1. Какви имена е носила София през вековете? ……………………………………………………………………
 2. Кои са найстарите обитатели на българските земи?

     А) славяните    Б/ българите     В/ траките

 1. Допълнете пропуснатите думи в изреченията:

 Първият владетел на България бил хан ………………….За столица на държавата била избрана  ……………………

Първите писани закони били създадени по времето на  хан ………………………………….. 

Той………………………….........границите  на страната. България ставала все по-голяма и по могъща.

Хан Омуртаг е известен със своето ……………………………………..Той наредил да бъдат изградени дворци,крепостни стени,мостове.    

 Използвайте думитеразширил , Аспарух , строителство,  Крум  ,Плиска

 1. Свържи със стрелки правилните отговори:

 столица                              хора,които говорят един език,имат общи обичаи и се управляват от                                                             `                                          вожд,но нямат своя държава.

стенописи                           човек,който описва последователносъбития и случки,станали по  `        `                                           времето, в което е живял.

племе                                  главният град на дадена държава,откъдето тя се управлява.

летописец                           рисунки по стените на гробници,с които се изобраявали  сцени                                           `                                          от живота на мъртвия.       

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 1. Житницата на България ­ Добруджа, е разположена в:

  А)   Североизточна България

   Б)   Северозападна България

   В)   Югозападна България

 

 1. Коя е найпълноводната българска река?

 А) Камчия    Б) Искър       В) Марица

  

 

 1. 8. По склоновете на коя планина се отглежда тютюн?

  А) Стара планина   Б) Средна гора      В) Родопите

 

9.Маслодайната роза се отглежда в:

 

 А) Кюстендилската котловина

    Б) Софийското поле

    В) Казанлъшкото поле

 

 1. Кой град НЕ Е разположен на Черно море?

 А) Несебър    Б) Силистра     В) Поморие

 

 

 

 1. Какво се добива чрез водата на буйните,пълноводни реки:

А) електроенергия      Б) нефт    В) руди

 

 1. В коя геогравска област на България е развит най-добре дърводобивът:

А) Родопите

Б) Горнотракийската низина

В)Черноморското крайбрежие

 

 1. Най-високият връх в България се намира е :

А)  Ботев              Б) Мусала              В) Вихрен

 

 1. Как се замърсяват:

- въздухът ......................................................................

..........................................................................................

-водите  ...........................................................................

...........................................................................................

- почвата ..........................................................................

............................................................................................